Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1517/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o ustalenie istnienia umowy

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 28 marca 2019r., sygn. akt I C 866/18

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1. ustala, że T. P. i (...) Spółkę Akcyjną w W. w okresie od 6 czerwca 2016r. do 5 czerwca 2017r. łączyła umowa ubezpieczenia obowiązkowego dotycząca samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...);

2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz T. P. kwotę 738 (siedemset trzydzieści osiem) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi przez adw. K. R.;

3. nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Pabianicach 200 (dwieście) zł tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu;

II. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz T. P. kwotę 369 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu powodowi przez adw. K. R. w postępowaniu apelacyjnym;

III. nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Pabianicach 200 (dwieście) zł tytułem nieuiszczonej opłaty od apelacji.