Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1518/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Marta Witoszyńska

Sędziowie – Wojciech Borten (spr.)

(del.) Bartosz Lewandowski

Protokolant – staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 29 stycznia 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa A. G.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółki Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 10 maja 2019 roku

sygn. akt I C 47/18

oddala apelację.