Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 834/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. K.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego w Łęczycy

z dnia 28 stycznia 2019 roku, sygn. akt I C 120/17

uchyla zaskarżony wyrok w części:

a)  ponad kwotę 5 000 zł zasądzoną w punkcie 1. tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 9 maja 2017 r.,

b)  ponad zasądzoną w punkcie 3. kwotę 100 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 9 maja 2017 r.,

c)  w zakresie oddalonego w punktach 2 i 4 powództwa,

d)  w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, zawartym w punktach 5, 6 i 8,

i przekazuje w powyższym zakresie sprawę Sądowi Rejonowemu w Łęczycy do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.