Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 822/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Puławach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Stachoń

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anita Szczepanik

bez udziału Prokuratora -

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.11.2020 r.

sprawy G. T., syna R. i M. z domu Ś., urodzonego dnia (...) w K.

oskarżonego o to, że: w dniu 16 lipca 2019 roku w m. P. Gm. K. (...) woj. (...), na drodze publicznej prowadził pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki m. model A140 o nr rej. (...) nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia kat. B do kierowania pojazdami wydanej w dniu 17 listopada 2009 r. przez prezydenta Miasta B. za numerami Km. (...).III-5530-2-301/09

tj. o czyn z art. 180a kk

1. oskarżonego G. T. uznaje winnym dokonania zarzucanego mu czynu z art. 180a kk i za to na mocy art. 180a kk wymierza mu karę 100 ( stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) złotych;

2. na mocy art. 42§1a pkt 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 ( dwóch) lat;

3. na mocy art. 627 kpk w zw. z art. 624§1 kpk obciąża oskarżonego kosztami sądowymi w kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu części wydatków i 200 (dwustu) złotych tytułem opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 822/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

W. T.

W dniu 16 lipca 2019 roku w miejscowości P., gmina K. województwa (...) prowadził pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki M., model A140 o nr rej. (...) nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia kategorii B do kierowania pojazdami wydanej w dniu 17 listopada 2009 roku przez Prezydenta Miasta B. za numerami Km. (...).III-5330-2-301/09

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Decyzją z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie Km. (...).III-5530-2-301/09 Prezydent Miasta B. cofnął G. T. uprawnienia kategorii (...) do prowadzenia pojazdów, a odpis tej decyzji został G. T. doręczony w dniu 21 listopada 2009 roku

1.decyzja administracyjna

10

2.potwierdzenie odbioru

22

3.  W dniu 16 lipca 2009 roku w miejscowości P., gmina K., województwa (...) G. T. kierował po drodze publicznej samochodem marki M. (...) o nr rej. (...) i został zatrzymany do kontroli drogowej przez patrol policji z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości, ale w trakcie kontroli zachowywał się poprawnie

1.zeznania świadka Ł. P.

62v-63, 18-19

2.wyjaśnienia oskarżonego G. T.

62-62v, 12-13

5.  G. T. w dacie czynu mógł ocenić jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem, ale cierpi na zaburzenia adaptacyjne wywołane przeżyciami na misjach wojskowych w Kosowie, Iraku i Afganistanie

1.opinia sądowa psychiatryczno-psychologiczna

47-48

6.  G. T. oddał w dniu 23 lipca 2019 roku do demontażu samochód osobowy marki M. (...) o nr rej. (...)

1.zaświadczenie o demontażu pojazdu

14

7.  G. T. jest emerytem i nie posiada nikogo na utrzymaniu

1.dane osobo poznawcze

21

8.  G. T. nie był dotychczas karany

1.dane z Krajowego Rejestru Karnego

59

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

1

Dokument urzędowy nie budzi wątpliwości co do swojej wiarygodności i nie został zakwestionowany przez strony

2

Dokument urzędowy nie budzi wątpliwości co do swojej wiarygodności i nie został zakwestionowany przez strony

2

1

Zeznania świadka są logiczne, konsekwentne i znajdują potwierdzenie w pozostałym wiarygodnym materiale dowodowym. Świadek nie jest osobiście zainteresowany treścią rozstrzygnięcia, gdyż jedynie wykonywał swoje obowiązki służbowe

2

Wyjaśnienia oskarżonego są logiczne, konsekwentne i znajdują potwierdzenie w pozostałym wiarygodnym materiale dowodowym.

3

1

Opinia została wydana przez bezstronnych i posiadających odpowiednią wiedzę biegłych i nie została zakwestionowana przez stron, a jej treść jest wyczerpująca i przekonująca

4

1

Dokument prywatny nie budzi wątpliwości co do swojej wiarygodności i nie został zakwestionowany przez strony

5

1

Czynności wykonane i udokumentowane przez uprawniony do tego organ, a treść nie została zakwestionowana przez strony

6

1

Dokument urzędowy nie budzi wątpliwości co do swojej wiarygodności i nie został zakwestionowany przez strony

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

G. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony G. T. kierując samochodem osobowym w ruchu lądowym pomimo cofnięcia mu decyzją administracyjną uprawnionego organu uprawnień do kierowania pojazdami tej kategorii popełnił przestępstwo z art. 180a k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1

1

Przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające sąd uwzględnił prowadzenie pojazdu po upływie 10 lat od pozbawienia go uprawnień, co oznacza dość długie lekceważenie porządku prawnego, a jako okoliczności łagodzące – dotychczasową niekaralność, właściwe zachowanie w trakcie kontroli, pozbycie się samochodu, z którego nie powinien już korzystać oraz fakt, że stracił zdrowie podczas służby wojskowej.

2

1

Sąd orzekł obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 k.k. na okres 2 lat biorąc pod uwagę okoliczności jak przy wymiarze kary zasadniczej.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Orzeczenie o kosztach uzasadnia art. 616 § 2 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych oraz art. 616 § 2 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 618 § 1 pkt 1 i 10 k.p.k. w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym i w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów związanych z wydaną opinią biegłych biorąc pod uwagę, że problemy zdrowotne, które spowodowały dopuszczenie dowodu z opinii biegłych, były spowodowane służbą wojskową oskarżonego, więc nie powinien za to płacić.

6.  1Podpis