Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 740/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Ł. W.

I. W dniu 31 sierpnia 2020 roku ze sklepu (...) przy ulicy (...) w B., woj. (...), dokonał kradzieży pieniędzy z kasetki kasy sklepowej, czyniąc stratę w wysokości 1200 złotych na szkodę sieci sklepów (...) z/s w K., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienie wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

Ł. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona z art. 278 § 1 kk, bowiem zabrał z kasy sklepowej pieniądze w kwocie 1200 zł, kiedy kasjerka chciała wydać mu resztę za zakupiony napój. Oskarżony wtedy sięgnął do kasy, chwycił plik pieniędzy i uciekł ze sklepu, jednak został zatrzymany przez innego klienta.

Dodatkowo czyn ten popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa określonego w art. 64 § 1 kk, bowiem w okresie od 21 sierpnia 2015 r. do dnia 26 października 2017 r. (k. 47, 49) odbywał karę pozbawienia wolności z wyroku łącznego (k. 31-35), którym objęto skazanie za czyn przeciwko mieniu, a czynu w niniejszej sprawie dopuścił się w dniu 31 sierpnia 2020 r., a więc w ciągu 5 lat po odbyciu kary ponad 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym oskarżony mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły okoliczności wyłączające jego winę. Zachowanie oskarżonego było bezprawne, a stopień szkodliwości wyższy niż znikomy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. W.

1.

I.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 278 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę 1 roku pozbawienia wolności.

Sąd uznał, że tak wymierzona kara jest współmierna do winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu, która definiowana jest nie tylko przez rodzaj dobra prawnie chronionego, które zostało naruszone, a którym w niniejszym przypadku jest cudze mienie. Na społeczną szkodliwość tego zachowania wpływają też rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu.

Sąd miał na uwadze wielokrotną uprzednią karalność oskarżonego oraz popełnienie czynu w warunkach recydywy z art. 64 § 1 kk.

Na korzyść Sąd poczytał jednak tę okoliczność, iż skradziona kwota pieniędzy była relatywnie niewysoka i została ona zwrócona pokrzywdzonemu. Oskarżony przyznał się także do popełnienia zarzucanego mu czynu.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. W.

2.

I.

Sąd zgodnie z dyspozycją art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności zaliczył mu okres zatrzymania od dnia 31 sierpnia 2020 r. godz. 11:10 do dnia 01 września 2020 r. godz. 13:30.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

W oparciu o dyspozycję art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie uznając, iż ich poniesienie będzie zbyt uciążliwe dla Ł. W.. Oskarżony nie posiada stałej pracy, dodatkowo ma zasądzone alimenty na swoją córkę w kwocie po 450 zł miesięcznie.

7.  Podpis