Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1709/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant stażysta Marta Baranowska

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania J. S.

od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Ł.

z dnia 18 maja 2020 roku znak (...)

o wypłatę emerytury wojskowej

oddala odwołanie

SSO Magdalena Lisowska