Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1330/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12.05.2020r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie art.. 19 i 20 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2020 poz 174) rozpoznając wniosek z dnia 12.02.2020 r. odmówił K. B. prawa do emerytury rolniczej.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że ponieważ wnioskodawczyni jest osobą urodzoną po dniu 31.12.1948 r. tj. w dniu 03.08.1953 r. do emerytury rolniczej został zaliczony okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników od 11.10.1980r. do 31.10.1990r. i od 01.01.1994. do 31.03.2008r. tj. 24 lata, 3 miesiące i 20 dni. Ponieważ w okresie od 01.11.1990r. do 31.12.1990r. K. B. podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, tym samym ww. nie spełnia warunku do objęcia w powyższym okresie ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Wobec czego brak jest podstaw do zaliczenia powyższego okresu przy ustalaniu prawa do świadczenia. Wobec powyższego przy osiągniętym wieku 60 lat, wnioskodawczyni nie udowodniła wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, wobec czego brak jest podstaw do przyznania prawa do emerytury rolniczej.

/decyzja k. 26 wraz z jej sprostowaniem k 27 akt KRUS/

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 26 maja 2020 r. wniosła K. B. domagając się jej zmiany. W uzasadnieniu swego stanowiska podniosła iż organ rentowy w sposób nieuprawniony nie zaliczył jej do okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników okresu od dnia 1.09.1979 r. do dnia 10.10.1980 r. gdy świadczyła pracę w gospodarstwie rolnym swojego przyszłego męża należącym następnie do ich obojga przez co bezpodstawnie uznał iż nie posiada wymaganego przepisami stażu 25 lat. W uzasadnieniu swego stanowiska podniosła, że wykonywała wówczas prace w gospodarstwie ogrodniczym sadząc pieląc podlewając i przygotowując rośliny do sprzedaży w szklarniach regularnie po godzinie 15 tj. po pracy zawodowej z tytułu zatrudnienia pracowniczego. W ocenie wnioskodawczyni KRUS mógł zaliczyć jej prace w gospodarstwie rolnym świadczona poza godzinami pracy zawodowej gdyż ta nie ten nie został uwzględniony przez ZUS przy ustaleniu okresów jej pracy przy ustaleniu prawa do emerytury. Zdaniem odwołującej skoro przesłanką nabycia emerytury kapitałowej zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyliczanej zgodnie z art. 26 nie jest posiadanie okresów ubezpieczenia lecz osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz posiadanie zaewidencjonowanych składek na koncie lub kapitału początkowego, tym samym przy posiadaniu prawa do emerytury pracowniczej nie ma znaczenia czy zachodzi zbieg podlegania przez nią okresom podlegania ubezpieczeniu pracowniczemu i rolniczemu. wobec tego podnoszony przez nią okres winien podlegać zaliczeniu do okresu ubezpieczenia rolniczego uwzględnianego przy emeryturze rolniczej.

/ odwołanie k. 3-5/

W odpowiedzi na odwołanie z Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniósł o jego oddalenie w całości podtrzymując argumentację podniesioną w zaskarżonej decyzji. Nadto organ rentowy wskazał, że K. B. przy składaniu wniosków o emeryturę rolniczą zarówno 12.12.2019 r. oraz 2.02.2020 r. nie ujawniła okresu od dnia 1.09.1979 r. do dnia 10.10.1980 r. jako okresu pracy w gospodarstwie rolnym przyszłego męża ani nie przedstawiła żadnego dokumentu, który udowadniałby pracę w gospodarstwie rolnym jako domownika. Z załączonej dokumentacji, a mianowicie świadectwa pracy z dnia 30.09.1980 r. wynika, że K. B. od 27.12.1973 r. do 30.09.1980 r. była zatrudniona w Zakładzie (...) w Ł., zatem obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu wynikał na podstawie odrębnych przepisów. Organ wskazał, że przed dniem 01.01.1983 r. instytucji domownika nie było. Dlatego, przed tą datą za domownika uznaje się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowiła ich główne źródło utrzymania zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Ówcześnie obowiązujące przepisy, które mają w przedmiotowej sprawie zastosowanie nie pozwalają więc zaliczyć K. B. okresu pracy w gospodarstwie rolnym przyszłego męża jako domownika do stażu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

/ odpowiedź na odwołanie k. 6-7/

Na rozprawie w dniu 28 października 2020 r. wnioskodawczyni podniosła, iż jej żądanie przyznania prawa do emerytury rolniczej jest nadto usprawiedliwione bowiem w okresie od 1.06.2019 r. do 11.03. 2020 r. pracowała w gospodarstwie rolnym przejętym przez jej syna.

/stanowisko procesowe wnioskodawczyni protokół z rozprawy z dnia 28 października 2020 r. 00:01:22 – 00:14:52/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił, co następuje:

K. B. urodziła się w dniu (...)

/okoliczność bezsporna/

W następujących okresach wnioskodawczyni była zatrudniona:

od 01.10.1972 r. do 31.12.1972 r. - w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) w Ł.,

od 01.01.1973 r. do 31.05.1973 r. - w Ośrodku (...) w Ł.,

od 27.12.1973 r. do 30.09.1980 r. - zatrudnienie w Zakładzie (...) w Ł.,

od 01.02.2008 r. do 04.08.2008 r. - zatrudnienie w d. F. S. A. S. w A.

/świadectwo pracy t. I, k. 9-10 akt KRUS świadectwo pracy t. I, k. 11-12 akt KRUS t-I, k. 13-14 akt KRUS/

W okresie od 01.11.1990 r. do 31.12.1993 r. wnioskodawczyni prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą.

/zaświadczenie t I k. 15-16 akt KRUS/

Od 11.10.1980 r. do 31.12.1990 r., od 01.01.1994 r. do 31.03.2008 r. i od 1.06.2019 r. wnioskodawczyni pracowała w gospodarstwie rolnym.

/ bezsporne, zaświadczenie k. 5-7, notatka z przebiegu zatrudnienia k. 22/

W dniu 12.12.2019 r. K. B. złożyła wniosek o przyznanie prawa do emerytury rolniczej.

/wniosek t. I, k. 1-3 akt KRUS/

Do powyższego wniosku, K. B. wskazała ww. okresy zatrudnienia oraz przedłożyła świadectwa pracy potwierdzające te okresy.

/wniosek t. I, k. 1-3 akt KRUS, świadectwo pracy t. I, k. 9-10 akt KRUS świadectwo pracy t. I, k. 11-12 akt KRUS t-I, k. 13-14 akt KRUS /

K. B. wykazała także okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od 01.11.1990 r. do 31.12.1993 r. oraz okres pobierania świadczenia przedemerytalnego w ZUS od 05.08.2008 r. do 31.05.2019 r.

/wniosek t. I, k. 1-3 akt KRUS, zaświadczenie t I k. 15-16 akt KRUS/

Ponadto odwołująca wskazała okresy pracy w gospodarstwie rolnym: od 11.10.1980 r. do 31.12.1990 r., od 01.01.1994 r. do 31.03.2008 r., od 01.06.2019 r. do dnia złożenia ówczesnego wniosku.

/wniosek t. I, k. 1-3 akt KRUS/

Pismami z dnia 6.06.2019 r. i 12.12.2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował KRUS, że zgodnie z wnioskiem K. B. decyzją z dnia 31.05.2019 r. wstrzymano jej wypłatę emerytury tj. od 1.06.2019 r. tj. od najbliższego terminu płatności. Ponadto poinformowano iż do ustalenia wysokości emerytury wnioskodawczyni zaliczono jej okres opłacenia składek oraz zna Fundusz Ubezpieczeń społecznych rolników w okresie od 11.10.1980 do 31.12.1990 r. oraz od 01.01.1994 r. do 31.03.2008 r.

/ pisma t. i k.19 i 20 akt KRUS/

Decyzją z dnia 09.01.2020 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił odwołującej prawa do emerytury rolniczej z uwagi na fakt niespełnienia obligatoryjnej przesłanki wynikającej z art. 19 ust. 1 ustawy o u.s.r., a mianowicie K. B. nie podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej 25 lat. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż do emerytury rolniczej został zaliczony wyłącznie okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników od 11.10.1980r. do 31.10.1990r., od 01.01.1994. do 31.03.2008r. , od 01.06.2019 r. do 09.01.2020 tj. 24 lata, 10 miesięcy i 29 dni.

/ decyzja t. I, k. 24/.

W dniu 12.02.2020 r. K. B. po raz drugi wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury rolniczej. Wówczas to we wniosku wskazała, że ma przyznane prawo do emerytury pracowniczej, znak (...). W kwestionariuszu dotyczącym okresów pracy w gospodarstwie rolnym oraz okresów podlegania innym niż rolnicze ubezpieczeniom społecznym, odwołująca wskazała, że okresy podane w kwestionariuszu z dnia 12.12.2019 r. nie uległy zmianie.

/wniosek t. II k.1-2/

W żadnym z wniosków o przyznaje emerytury rolniczej wnioskodawczyni nie wskazywała okresu od dnia 1.09.1979 r. do dnia 10.10.1980 r. jako okresu pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym przyszłego męża.

/ bezsporne/

Z uwagi na fakt, że K. B. wskazała, że ma ustalone prawo do emerytury pracowniczej, Kasa przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w ramach którego uzyskała informacje z ZUS, iż: K. B. ma przyznaną emeryturę, od 1.06.2019 r. emerytura na wniosek klientki jest wstrzymana, nadto że z dniem 11.03.2020 r. ubezpieczona zgłosiła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury na podstawie art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

/ pisma t. II k. 15, 18 akt KRUS/

Decyzją z dnia 04.05.2020 r. wyłączono K. B. z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 01.06.2019 r. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż na podstawie otrzymanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 30.04.2020 r.
odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z dnia 08.04.2020 r. korekta
sygnatura sprawy: 110000/4121/62272/2020 wynika, że K. B. od dnia
03.08.2008 r. do dnia 31.05.2019 r. miała przyznaną emeryturę z datą decyzji
przyznającej z dnia 26.08.2008 r., natomiast od dnia 01.06.2019r. świadczenie
zostało wstrzymane, zatem w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 mając ustalone prawo do
emerytury od dnia 03.08.2008 r. K. B. nie spełnia warunków do
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako "domownik" od dnia
01.06.2019 r. w związku z powyższym ubezpieczenie społeczne rolników z mocy
ustawy K. B. jako domownika ustało od dnia 01.06.2019 r.
Jednocześnie wskazano, że ubezpieczenie zdrowotne K. B. ustało
od dnia 04.06.2019 r.

/decyzja t. II k. 21 -22 akt KRUS/.

Wskazanej decyzji wnioskodawczyni nie skarżyła.

/ bezsporne/

W konsekwencji w rozpoznaniu wniosku z dnia 12.02.2020 r. Kasa wydała zaskarżoną decyzję.

/decyzja k. 26 wraz z jej sprostowaniem t .II k 27 akt KRUS/

Sąd Okręgowy w Łodzi dokonał następującej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i zważył, co następuje:

Odwołanie jako bezzasadne podlega oddaleniu.

Na wstępie podnieść należy, iż ustalony stan faktyczny co do zasady był niesporny między stronami. Wynik sprawy zależał zaś przede wszystkim od oceny kwestii prawnych i sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy wnioskodawczyni legitymuje się wymaganym do przyznania emerytury rolniczej okresem podlegania rolniczemu ubezpieczeniu w wysokości 25 lat. Wnioskodawczyni podnosi iż ten warunek spełni albowiem w okresie od dnia 1.09.1979 r. do dnia 10.10.1980 r. świadczyła pracę w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym przyszłego męża.

Zgodnie z art. 19 ust. 1, ust. 1 a pkt 1 i ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174) emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.

Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Zgodnie zaś z ust. 2a art. 19 w/w ustawy przepis ust. 2 stosuje się do rolnika, który do dnia 31 grudnia 2017 r. spełnił warunki, o których mowa w ust. 2.

Z kolei art. 20 ust. 1 - 3 przywołanej ustawy stanowi, iż do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Okresów o których mowa w ust. 1 nie zalicza się do okresów ubezpieczenia jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku.

Zgodnie z treścią art. 6 pkt 14 cyt. ustawy okresami podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu są tylko takie okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na to ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania składek. Podkreślenia wymaga także fakt, że od 1 stycznia 1983 r. istnieje ustawowy obowiązek odprowadzania składek przez rolników na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego (...).

Znamiennym dla rozpoznania niniejszego przypadku jest również, iż przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140) osoba prowadząca gospodarstwo rolne (podobnie jak domownik) nie podlegała ubezpieczeniu rolniczemu w związku z brakiem regulacji prawnych. Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin dotyczyła rolników a nie objęła domowników, w stosunku do których podleganie ubezpieczeniu rolniczemu wprowadziła dopiero ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 268). Ta ostatnia ustawa zawierała definicję domownika, który objęty został ubezpieczeniem rolniczym. Art. 2 pkt 2 cytowanej ustawy stanowił, że za domownika uważa się członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia na podstawie innych przepisów, a ponadto praca w gospodarstwie rolnym stanowi ich główne źródło utrzymania. Warunki te musi także spełniać osoba, która chce doliczyć do ubezpieczenia rolniczego okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców jako domownik przed wejściem w życie tej ustawy. Zatem okoliczność pozostawania w tym czasie w stosunku pracy i podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu wyłącza możliwość zaliczenia równoległego okresu pracy w gospodarstwie rolnym do rolniczego stażu ubezpieczeniowego. Także kolejna, aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) na podstawie art. 16 ust. 3 wyłącza ubezpieczenie rolnicze w przypadku podlegania innemu ubezpieczeniu. / por wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 lipca 2013 r. III AUa 1513/12 Legalis Numer 736521/

Również Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 11.03.2015 r. sygn akt III AUa 555/14 wskazał, iż okres ten nie może być zaliczony do okresu podlegania ubezpieczeniu rolników. Obowiązująca wówczas ustawa z dnia 27 października 1977r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin ... nie przewidywała opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne dorosłych domowników. Utworzony na podstawie art. 37 tej ustawy fundusz emerytalny rolników nie uprawniał do świadczeń emerytalnych domowników rolnika. Dopiero kolejna ustawa dotycząca ubezpieczeń społecznych rolników, to jest ustawa z dnia 14 grudnia 1982r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990r. Nr. 14, poz. 90 i Nr 34, poz. 198), która weszła w życie od 1 stycznia 1983r., objęła ubezpieczeniami emerytalnymi także domowników rolnika, o ile nie podlegali ubezpieczeniom na podstawie innych przepisów.”

Na gruncie rozpoznawanej sprawy wnioskodawczyni domagała się zaliczenia do okresu podlegania ubezpieczeniu rolników okresu pracy w gospodarstwie rolnym swojego przyszłego męża od dnia 1.09.1979 r. do dnia 10.10.1980 r. Jednocześnie jednak co bezsporne w okresie tym do 30.09.1980 r. była zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w Zakładzie (...) w Ł., w związku z którą podlegała obowiązkowi ubezpieczenia. ponadto wątpliwym jest czy wnioskodawczyni prowadziła wówczas z przyszłym mężem wspólne gospodarstwo domowe jak podaje sama w odwołaniu do gospodarstwa rolnego dojeżdżała po pracy i czy praca w gospodarstwie rolnym stanowiła wówczas jej główne źródło utrzymania. Co prawda chcąc wykazać pracę w gospodarstwie rolnym przyszłego męża wnioskodawczyni zgłosiła dowód z zeznań świadków i przesłuchania strony jednakże ich przeprowadzenie z uwagi na fakt iż równolegle niemalże w całym tym okresie była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę było całkowicie zbędne. Bowiem tylko z uwagi na fakt, iż równolegle podlegała obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu nie była domownikiem rolnika a jej żądanie w tym zakresie, z uwagi na treść powołanych powyżej przepisów, nie może zostać uwzględnione.

Jednocześnie wskazać należy, iż okoliczność, że wnioskodawczyni po dniu 1.06.2019 r. do dnia 11.03.2020 r. świadczyła pracę w gospodarstwie rolnym przejętym przez jej syna nie może wpłynąć w chwili obecnej na wynik rozstrzygnięcia. Podnieść należy iż prawomocną decyzją z dnia 04.05.2020 r. wyłączono K. B. z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 01.06.2019 r. Decyzja administracyjna jest podstawową formą rozstrzygnięć organów administracji. Jest to akt władczy jednostronnie rozstrzygający o prawach i obowiązkach konkretnej osoby w indywidualnej sprawie. Nie ma przepisów przewidujących wprost związanie sądu cywilnego decyzjami administracyjnymi. Fakt związania wynika jednak nie tylko z konstytucyjnej zasady trójpodziału władz ale również ze stanowiska prezentowanego przez Sąd Najwyższy. Zgodnie z utrwalonym poglądem, sąd w postępowaniu cywilnym związany jest ostateczną decyzją administracyjną i to niezależnie od jej deklaratywnego czy konstytutywnego charakteru oraz od charakteru sprawy, w której została wydana. Oznacza to, że sąd obowiązany jest uwzględnić stan prawny wynikający z ostatecznej decyzji administracyjnej. Sąd w postępowaniu cywilnym obowiązany jest uwzględniać stan prawny wynikający z osnowy ostatecznej decyzji administracyjnej, chyba że decyzja została wydana przez organ niepowołany lub w zakresie przedmiotu orzeczenia bez jakiejkolwiek podstawy w obowiązującym prawie materialnym względnie z oczywistym naruszeniem reguł postępowania administracyjnego. W tych przypadkach sąd nie jest związany decyzją administracyjną, ponieważ jest ona bezwzględnie nieważna (nieistniejąca prawnie) i - pomimo jej formalnego nieuchylenia - nie wywołuje skutków prawnych. /Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 6 marca 2018 r. III Ca 711/15 LEX nr 2535423/

W rozpatrywanych okolicznościach bezspornym jest iż decyzji z dnia 04.05.2020 r. wyłączającej K. B. z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1.06.2019 r. wnioskodawczyni nie kwestionowała. Tym samym Sąd Okręgowy w chwili obecnej nie jest władny analizować czy w okresie tym wnioskodawczyni podlegała rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu, gdyż w tym zakresie związany jest treścią prawomocnej decyzji administracyjnej KRUS z dnia 4.05.2019 r., której z oczywistych (wprost widocznych) względów nie można uznać za nieważną. Bez jej skutecznego wzruszenia inne ustalenia w tym przedmiocie nie mogą być czynione. Nieistotne jest przy tym czy wnioskodawczyni co do kwestii możliwości „dopracowania rolniczego stażu ubezpieczeniowego” po zawieszaniu emerytury pracowniczej nieprawidłowo została pouczona przez pracowników ZUS czy KRUS. Wszelkie kwestie związane z błędnymi pouczeniami dokonywanymi przez pracowników tych jednostek mogą co najwyżej posłużyć jako argument usprawiedliwiający złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji wyłączającej wnioskodawczynie z ubezpieczeń. Nie mogą jednak determinować zmiany ustaleń wynikających z treści prawomocnej decyzji będącej w obrocie prawnym.

Podnieść należy iż nie jest również możliwa żadna zmiana zaskarżonej decyzji czy to z uwagi na zasady słuszności czy współżycia społecznego. Bezwzględnie argumenty odnoszące się do zasad współżycia społecznego pozostają bez wpływu na uzyskanie świadczeń bądź uprawnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Prawo to opiera się bowiem na normach bezwzględnie obowiązujących, to jest ściśle określających warunki otrzymania poszczególnych uprawnień i wykluczających odwołanie do zasad słuszności. Podstawą przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego mogą być tylko przepisy prawa, a nie zasady współżycia społecznego. (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 grudnia 1998 r. II UKN 379/98 Legalis Numer 45844).

Reasumując wnioskodawczyni z uwagi na istnienie innego tytułu obowiązkowego ubezpieczenia nie była domownikiem rolnika w okresie od dnia 1.09.1979 r. do dnia 10.10.1980 r. W chwili obecnej z uwagi na treść decyzji z dnia 4.05.2019 r. nie można również ustalić iż w jakimkolwiek innym niż uwzględniony przez KRUS okresie, podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tym samym wnioskodawczyni nie legitymuje się wymaganym 25 letnim okresem ubezpieczenia rolniczego niezbędnym do przyznania jej emerytury rolniczej.

Mając powyższe na względzie Sąd Okręgowy w Lodzi, na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie wnioskodawczyni jako bezzasadne.

J.L.