Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1624/20

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 29 maja 2020 roku odmówił P. K. prawa do świadczenia przedemerytalnego z uwagi na to, że:

- rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- na wymagane 40 lat pracy ubezpieczony udowodnił 35 lat 5 miesięcy i 10 dni okresów składkowych i nieskładkowych w tym 35 lat 1 miesiąc i 15 dni okresów składkowych i 3 miesiące 25 dni okresów nieskładkowych.

/bezsporne - decyzja ZUS/.

Od wskazanej decyzji wnioskodawca w dniu 14 lipca 2020 roku wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego w Łodzi.

/odwołanie k 3/

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.

/odpowiedzi ZUS na odwołania k 4/

Pismem procesowym z dnia 15 września 2020 roku, wnioskodawca cofnął odwołanie i wniósł o umorzenie postępowania podając, że decyzję o cofnięciu odwołania podjął po zasięgnięciu porady u doradcy prawnego.

/pismo k 10/.

Wnioskodawca w odwołaniu nie przedstawił żadnych merytorycznych argumentów na poparcie swoich twierdzeń, zaś w piśmie cofającym odwołanie wskazał, że cofa je po zasięgnięciu opinii doradcy prawnego. Tym samym Sąd uznał, iż cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nie jest sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa, ani nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego, a zatem jest dopuszczalne ( art. 203 § 4 kpc i art. 469 kpc).

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 355 kpc, orzekł jak w sentencji.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska