Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Paulina Kuźma

Protokolant – st. sekr. sąd. M. C.

po rozpoznaniu w dniu 27 października 2020 roku na rozprawie

sprawy K. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł.

o emeryturę

na skutek odwołania K. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziału w Ł. z dnia 18 grudnia 2019 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje K. C. prawo do emerytury od dnia 1 listopada 2019 roku.