Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 843/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 27 stycznia 2020 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że T. S. nie podlega ustawodawstwu polskiemu w okresie od 11.09.2019r. do 22.11.2019r. i wycofał zaświadczenie A1.

(decyzja – k.39-44 akt ZUS)

Uznając powyższą decyzję za krzywdzącą (...) SA w Ł. złożyła od niej odwołanie.

(odwołanie k. 3)

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(odpowiedź na odwołanie – k.6-7)

Pismem z dnia 31 sierpnia 2020 roku wnioskodawca, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, cofnął odwołanie ze zrzeczeniem się roszczeń.

(pismo wnioskodawcy – k. 21)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd uznał, iż cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nie jest sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego, nie zmierza do obejścia prawa, ani nie narusza słusznego interesu ubezpieczonego, a zatem jest dopuszczalne ( art. 203 § 4 kpc i art. 469 kpc).

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 355 kpc, orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

O kosztach zastępstwa procesowego Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. statuującym zasadę odpowiedzialności za wynik sprawy. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego została ustalona w oparciu o § 9 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.)

Zdaniem Sądu Okręgowego całkowicie uzasadnionym jest obciążenie skarżącej Spółki kosztami zastępstwa procesowego organu rentowego zwłaszcza, że koszty te są na poziomie stawki minimalnej.

Wnioskodawca cofając odwołanie, bez zmiany decyzji przez ZUS, musi zostać potraktowany jako strona, która przegrała spór w całości. Zwrócić należy uwagę, że strona występując do sądu z konkretnymi roszczeniami winna liczyć się z ryzykiem poniesienia kosztów procesu w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia wszczętego przez nią sporu. We własnym interesie, wyznaczonym ostrożnością procesową na wypadek przegranej, strona ta - jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia - powinna zatem wykazać, że zachodzą szczególne okoliczności usprawiedliwiające nie obciążanie jej kosztami. Skarżąca Spółka tego nie uczyniła, zatem w ocenie Sądu Okręgowego zasadne jest obciążenie jej obowiązkiem zwrotu stronie przeciwnej, poniesionych przez nią kosztów zastępstwa procesowego.

Odstąpienie od obciążenia strony kosztami postępowania uzależnione jest od dyskrecjonalnej oceny sądu. Podważenie tej oceny możliwe jest w zasadzie jedynie w wypadku, gdy nie zawiera uzasadnienia, albo gdy ocena ta jest rażąco niesprawiedliwa. (I ACa 571/13 - wyrok SA Poznań z dnia 04-07-2013 Teza redakcyjna L.).

ZARZĄDZENIE

odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy