Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 146/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Kot (spr.)

Sędziowie: SA Wiesław Pędziwiatr

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Beata Sienica

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) we W. Wiesława Bilskiego

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r.

sprawy M. D.

oskarżonego z art. 296 § 1 kk i art. 296 § 3 kk i art. 300 § 1 kk i art. 300 § 3 kk w związku z art. 11 § 2 kk, art. 586 ksh

na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 21 lutego 2020 r. sygn. akt III K 72/18

I.  uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonego M. D. i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Legnicy do ponownego rozpoznania;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. 600 zł tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz 138 zł tytułem zwrotu VAT.

Wiesław Pędziwiatr

Andrzej Kot

Bogusław Tocicki