Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 400/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Wiesław Pędziwiatr (sprawozdawca)

Sędziowie: SA Edyta Gajgał

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Wiesława Bilskiego

po rozpoznaniu 20 października 2020 r.

sprawy A. K. oskarżonej o czyn z:

art. 278 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

J. M. (1) oskarżonej o czyn z:

art. 278 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżone i oskarżycielkę posiłkową

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 12 lipca 2019 r. sygn. akt III K 392/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

1.  wobec A. K. w ten sposób, że uniewinnia ją od popełnienia przypisanego w pkt II części dyspozytywnej czynu, wydatki związane z tą częścią postępowania zaliczając na rachunek Skarbu Państwa;

2.  wobec J. M. (1) w ten sposób, że ustala, iż przypisanego jej w pkt I części dyspozytywnej czynu dopuściła się działając na szkodę M. M. (1), J. M. (2) i A. S. (M.) i przywłaszczyła sobie na ich szkodę nie mniej niż 310.173,50 złotych;

3.  co do orzeczenia o środku kompensacyjnym zawartego w pkt VII części rozstrzygającej w ten sposób, że zobowiązuje oskarżoną J. M. (1) do naprawienia szkody na rzecz:

a.  pokrzywdzonej A. S. w wysokości 155.086,75 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć 75/100) złotych;

b.  pokrzywdzonych: M. M. (1) i J. M. (2) w kwotach po 77.543,38 (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy 38/100) złotych;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od J. M. (1) na rzecz A. S., M. M. (1) i J. M. (2) po 1.200 zł tytułem poniesionych wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zasądza od J. M. (1) na rzecz Skarbu Państwa ½ wydatków związanych z postępowaniem odwoławczym i wymierza jej opłatę 180 złotych za to postępowanie.

SSA Bogusław Tocicki

SSA Wiesław Pędziwiatr

SSA Edyta Gajgał