Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 1236/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

22.02.2017 r.

sygn. akt II K 526/16

2.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

30.05.2017 r.

sygn. akt II K 312/17

3.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

28.09.2017 r.

sygn. akt II K 714/17

4.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

30.10.2017 r.

sygn. akt II K 724/17

5.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

20.11.2017 r.

sygn. akt II K 503/17

6.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

18.12.2017 r.

sygn. akt II K 1142/17

7.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

16.02.2018 r.

sygn. akt II K 814/17

8.

Wyrok Sądu Rejonowego w Wyszkowie

13.09.2018 r.

sygn. akt II K 344/18

9.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

12.03.2019 r.

sygn. akt II K 1104/18

10.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

04.09.2018 r.

sygn. akt II K 817/17

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

-----

-----

-----

-----

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

-----

-----

-----

-----

Ocena Dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

-----

-----

-----

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----

-----

-----

PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie , sygn. akt II K 724/17 z dnia 30.10.2017 r.

kara 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat. Postanowieniem z 29.11.2018 r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności .

2.

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 817/17 z dnia 04.09.2018 r.

kara łączna 1 roku pozbawienia wolności i środek karny 5 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

3.

wyroki Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 503/17 z dnia 20.11.2017 r.

kara łączna 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 30 ( dwudziestu ) godzin miesięcznie.

4.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 1142/17 z dnia 18.12.2017 r.

kara 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 30 ( dwudziestu ) godzin miesięcznie i środek karny 4 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

5.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 714/17 z dnia 28.09.2017 r.

środek karny 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

6.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 814/17 z dnia 16.02.2018 r.

środek karny 6 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

7.

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 1104/18 z dnia 12.03.2019 r.

środek karny 8 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Na podstawie art. 85 § 1 , 2 i 3 k.k. i art. 86 § 1 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. ) w zw. z art. 4 § 1 k.k. Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt. 4 i 10 i wymierzył skazanemu M. G. karę łączną 1 ( jednego ) roku i 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 § 1 , 2 i 3 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. ) w zw. z art. 4 § 1 k.k. Sąd połączy kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami wymienionymi w pkt. 5 i 6 i wymierzył skazanemu M. G. karę łączną ograniczenia wolności w wymiarze 1 ( jednego ) roku, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 30 ( trzydziestu ) godzin miesięcznie. Na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. ) w zw. z art. 4 § 1 k.k. w związku z art. 90 § 2 k.k. Sąd połączył wymierzone wyrokami w pkt. 3, 6, 7, 9 i 10 środki karne i orzekł wobec skazanego M. G. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 ( piętnastu ) lat .

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. ) jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Z treści art. 85 § 2 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. ) wynika iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 k.k. . Natomiast z treści art. 85 § 3 k.k. ( w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. ) wynika że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu. Należy wskazać iż przepisy art. . 85 § 1 , 2 i 3 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 r. są względniejsze dla skazanego M. G. , dlatego zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k. zastosowano te przepisy przy orzekaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego . Należy wskazać iż wszystkie wyroki skazujące wobec M. G. zostały wydane przed 24 czerwca 2020 r. W powyższej sprawie Sąd połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w pkt. 4 i 10 . Skazany odbywa karę pobawienia wolności orzeczoną wyrokiem z pkt. 4 w okresie od 29.05.2020 r. do 25.12.2020 r. , zaś karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem z pkt. 10 skazany będzie odbywał w okresie od 25.12.2020 r. do 25.12.2021 r. W powyższej sprawie Sąd połączył również kary ograniczenia wolności orzeczone wyrokami w pkt. 5 i 6 . Skazany nie odbył jeszcze kar ograniczenia wolności orzeczonych tymi wyrokami a ich wykonanie został zawieszone wobec faktu iż skazany obecnie odbywa kare pozbawienia wolności . W powyższej sprawie Sąd połączył również środki karne zakazy prowadzenia pojazdów orzeczone wyrokami z pkt. 3, 6, 7, 9 i 10. Te środki karne nie zostały dotychczas wykonane w całości przez skazanego. Jeżeli chodzi o wyrok z pkt 1, 2, 3, 7 , 8 i 9 to skazany wykonał już kary orzeczone tymi wyrokami .

WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Skazany M. G. ma 27 lata , jest kawalerem , ma na utrzymaniu 1 dziecko . W warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie , był 7 razy nagradzany , nie był karany dyscyplinarnie ( opinia o skazanym - k. 35-36 ) . Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary łącznej pozbawienia wolności i ograniczenia wolności z zastosowaniem zasady asperacji kar przemawia niewątpliwie ilość popełnionych przestępstw, dokonanie ich mimo, że skazany był już wielokrotnie karany ( k. 42-43 ) . Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna 1 ( jednego ) roku i 5 ( pięciu ) miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w pkt. 1 wyroku i kara łączna ograniczenia wolności w wymiarze 1 ( jednego ) roku, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez Sąd w wymiarze 30 ( trzydziestu ) godzin miesięcznie wymierzona w pkt. 2 wyroku . Wskazać należy, że Sąd orzekł karę pozbawienia wolności w pkt. 1 wyroku i karę ograniczenia wolności orzeczoną w pkt. 2 wyroku na zasadach asperacji biorąc pod uwagę opinię o skazanym ( k. 35-36 ) oraz ilość i rodzaj popełnionych przez skazanego przestępstw ( k. 42-43 ) Należy wskazać iż z opinii o skazanym wynika iż jego zachowanie w zakładzie karnym jest poprawne ( k. 35-36 ) .

Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w związku z art. 90 § 2 k.k. Sąd wymierzone wyrokami w pkt. 3, 6, 7, 9 i 10 środki karne połączył i orzekł wobec skazanego M. G. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 ( piętnastu ) lat . Sąd orzekł środek karny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 ( piętnastu ) lat z zastosowaniem zasady asperacji biorąc pod uwagę fakt iż wobec skazanego był już wielokrotnie orzekany ten środek karny . Tylko ten środek karny orzeczony na maksymalnie dopuszczalny okres 15 lat spełni wobec skazanego M. G. funkcję prewencyjną i wychowawczą . Ponadto ten środek karny winien wyeliminować przez okres jego obowiązywania zagrożenie jakie stanowi skazany M. G. dla innych uczestników ruchu drogowego.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

5.

Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu .

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył wobec okoliczności wskazanych w sekcji 3 w powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej .

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

7.

Na podstawie art. 618 § 1 pkt. 11 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata A. F. kwotę 147,60 zł ( sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem nie opłaconej przez skazanego M. G. pomocy prawnej za obronę udzieloną z urzędu .

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego M. G. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych mając na uwadze fakt iż odbywa on obecnie kare pozbawienia wolności .

PODPIS