Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 473/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

A. R. (poprzednio P.)

Czyn zarzucany oskarżonej w akcie oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Działanie w dniu 06.06.208 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzenie pokrzywdzoną I. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób , że wprowadziła ją w błąd co do wywiązania się z przedmiotowej umowy ,wystawiając na portalu internetowym (...) do sprzedaży kuchnię dziecięcą, a następnie po uzyskaniu kwoty 138,50 zł. , którą wpłaciła w/w pokrzywdzona na rachunek bankowy (...) nie przesłała jej zakupionego towaru , czym działała na jej szkodę;

Zeznania pokrzywdzonej I. T. ;

Wyjaśnienia oskarżonej A. R.;

Potwierdzenie wykonania przelewu;

Wydruk korespondencji SMS;

Informacja z Banku;

k-2,113-113v;

k-74,113;

k-5;

k-6-7

k-48;

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

-

-----------------

---------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

---------------------------------------

---------------------

--------------

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

2.

3.

4.

Zeznania pokrzywdzonej;

Wyjaśnienia oskarżonej ,

Potwierdzenie zapłaty ;

Informacja z banku;

Zgodne z materiałem dowodowym zgromadzonym w

sprawie ,a zwłaszcza z potwierdzeniem zapłaty za zakupioną kuchnię dziecięcą ;

Mają pokrycie w zeznaniach pokrzywdzonej ;

Nie nosi śladów fałszerstwa;

Sporządzona przez uprawniony organ;

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----------

------------

-----------------

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

A. R. (poprzednio P.)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn wyczerpał znamiona art. 286§1 kk .

Przestępstwo opisane w art. 286 § 1 kk polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności, przy czym działający czyni to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Istota tego przestępstwa polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do dobrowolnego podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej.

Wprowadzenie w błąd (zwane oszustwem "czynnym") polega na tym, iż sprawca własnymi podstępnymi zabiegami doprowadza pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy. Przestępstwo oszustwa ma przy tym charakter materialny, skutkiem jest niekorzystne rozporządzenie mieniem własnym lub cudzym przez osobę wprowadzoną w błąd lub której błąd został przez sprawcę wyzyskany. Niekorzystne rozporządzenie mieniem, jako skutek oszustwa, ogólnie rzecz ujmując, oznacza pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, chociaż nie musi polegać na spowodowaniu efektywnej szkody.

Oszustwo jest przestępstwem kierunkowym, w którym celem działania sprawcy jest uzyskanie szeroko pojętej korzyści majątkowej, która może polegać zarówno na uzyskaniu zysku (zwiększeniu aktywów), jak i na zmniejszeniu pasywów. Dążenie sprawcy może obejmować zarówno korzyść dla siebie, jak i dla kogoś innego. Czynu takiego można, więc dokonać jedynie działając w zamiarze bezpośrednim kierunkowym, zarówno co do celu działania jak i używanych środków. Sprawca nie tylko musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć w tym celu użyć określonego sposobu działania lub zaniechania. Nie można uznać za wypełnienie znamion strony podmiotowej oszustwa sytuacji, w której chociażby jeden z wymienionych wyżej elementów nie jest objęty świadomością sprawcy. Brak jest również realizacji znamion strony podmiotowej w przypadku, gdy sprawca chociażby jednego z wymienionych elementów nie obejmuje chęcią, lecz tylko nań się godzi.

Bez wątpienia oskarżona A. R. swoim zachowaniem opisanym w zarzucenie wyczerpała znamiona powyższego przepisu , albowiem działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła pokrzywdzoną I. T. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób , że wprowadziła ją w błąd co do wywiązania się z przedmiotowej umowy wystawiając na portalu internetowym (...) do sprzedaży kuchnię dziecięcą , a następnie po uzyskaniu kwoty 138,50 zł. , którą wpłaciła w/w pokrzywdzona na rachunek bankowy (...) nie przesłała jej zakupionego towaru , czym działała na jej szkodę;

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

------------

-------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

---------------

----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

----------------

------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

-----------------

--------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. R.

1.

2.

1.

2.

Okoliczności obciążające:

- znaczna społeczna szkodliwość czynu;

- uprzednia wielokrotna karalność za podobne przestępstwa ;

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do winy;

- skrucha;

- chęć naprawienia szkody;

Wniosek pokrzywdzonej o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody;

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

---

---

---

---

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

----

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Art.624§1 kpk – oskarżona nie posiada dochodów wystarczających na uiszczenie kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i rodziny.

1.1Podpis