Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 508/20

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

Sędzia Sądu Okręgowego Artur Żymełka

Sędzia Sądu Rejonowego (del.) Kamilla Gos - Górska

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko F. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II C 1656/19

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSR (del.) Kamilla Gos - Górska SSO Andrzej Dyrda SSO Artur Żymełka

Sygn. akt III Cz 508/20

UZASADNIENIE

Zarządzeniem Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2020r. zarządzono zwrot pozwu ze względu nie uzupełnienie przez powoda braków formalnych pozwu.

Odpis tego zarządzenia został doręczony powodowi w dniu 17 stycznia 2020r. (k. 35-36).

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód (korespondencją e-mailową wysłaną 26 marca 2020r.).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. - w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 listopada 2019 r. wprowadzonym ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1469 z dnia 6 sierpnia 2019 r.) - Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dokonała pewnej zmiany w zakresie terminu do złożenia zażalenia. Związane są one ze zmianą uzasadniania postanowień. Mianowicie, postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 1 k.p.c.). Natomiast zgodnie z art. 357 § 2 k.p.c. postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczając postanowienie stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, należy ją pouczyć o dopuszczalności, warunkach, terminie i sposobie złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia tego postanowienia i wniesienia środka zaskarżenia albo o tym, że postanowienie nie podlega uzasadnieniu lub zaskarżeniu. W związku z powyższym wprowadza się - jako zasadniczy - termin tygodniowy do wniesienia zażalenia, liczony jednolicie od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394 § 2 zd. 1 k.p.c.). Zatem niezażądanie w przepisanym terminie sporządzenia uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym wyłączy możliwość jego zaskarżenia (M. Romańska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020, art. 394.).

Z powyższych rozważań prawnych wynika, że warunkiem rozpoznania przez sąd II instancji zażalenia, jest uprzednie złożenie przez skarżącego wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia kwestionowanego postanowienia. Niedochowanie opisanego wymogu, powoduje utratę przez stronę możliwości zaskarżenia postanowienia zażaleniem i skutkuje odrzuceniem złożonego zażalenia, jako niedopuszczalnego.

W realiach rozpoznawanej sprawy powód nie złożył wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2020r. Tym samym utracił uprawnienie do jego zaskarżenia. Złożone zaś bez dochowania opisanego wyżej wymogu zażalenie, jako niedopuszczalne, należało odrzucić.

W tym stanie rzeczy zażalenie powoda Sąd Okręgowy odrzucił, na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 3 k.p.c.

SSR (del.) Kamilla Gos - Górska SSO Andrzej Dyrda SSO Artur Żymełka