Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 46/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia SO Agnieszka Gocek (spr.)

Sędziowie: Sędzia SO Iwona Matyjas

Sędzia SO Magdalena Lisowska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku C. C.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o zasiłek chorobowy

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 11 marca 2020roku w sprawie sygn. akt X U 1039/19

oddala apelację.

M. L. A. I. M.