Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XII C 1756/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maria Taront

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2020 w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

powództwo oddala

/-/ Maria Taront

XII C 1756/19

UZASADNIENIE

Powód M. W. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie (...) . W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż pozwany (...) Spółka z o.o zwolnił go z długu. Na skutek wezwania Sądu do szczegółowego uzasadnienia pozwu , powód wskazał, iż Prezes pozwanej spółki zwolniła do z długu i powiedziała, iż nie musi oddawać.

W odpowiedzi na pozew pozwana spółka (...) sp. z o.o. wniosła o oddalenie powództwa. Działająca w imieniu spółki Prezes (...) zaprzeczyła, by nastąpiło zwolnienie z długu.

Na podstawie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1 Sąd zamknął rozprawę i wydał orzeczenie na posiedzeniu niejawnym

Sąd ustalił i zważył co następuje :

Okolicznością bezsporną jest w niniejszej sprawie iż pozwany uzyskał nakaz zapłaty przeciwko powodowi w sprawie(...). Sąd ustalił także na podstawie treści zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym , iż L. W. jest osobą upoważnioną do reprezentowania spółki (...) Spółka z o.o. z siedzibą w P., nr KRS: (...)

( dowód : notatka k. 24 v , (...) )

Powód składając pozew nie wskazał jakichkolwiek dowodów na okoliczność, iż doszło do zwolnienia go z zobowiązania. Wobec zaprzeczenia pozwanego by do takiego zwolnienia doszło- należy przyjąć, iż powód nie powołał dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Zgodnie z treścią art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powód na poparcie swego żądania zaoferował tylko gołosłowne oświadczenie, które nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia.

Sąd uznał, iż wobec takiego stanowiska powoda bezcelowe byłoby prowadzenie jakiegokolwiek postępowania dowodowego – dlatego uznał ,iż dopuszczalne jest wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym zgodnie z cytowanym wyżej przepisem ustawy z 14 maja 2020 roku.

Z tych przyczyn powództwo jako całkowicie bezzasadne należało oddalić.

/.-/ Maria Taront