Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 136/14

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie

w składzie : SSO Kazimierz Kostrzewa

po rozpoznaniu w dniu 20.03.2014 r.

na posiedzeniu niejawnym w Tarnowie

sprawy z odwołania J. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z dnia 4 grudnia 2013 r. znak (...)

o wypłatę odsetek

p o s t a n a w i a :

umorzyć postępowanie

UZASADNIENIE

W odwołaniu od decyzji ZUS Oddział w T. z dnia 4 grudnia 2013 r. znak (...), którą organ rentowy odmówił J. L. wypłaty odwołującemu odsetek domagał się zmiany zaskarżonej decyzji, ponieważ nie zgadza się z rozstrzygnięciem, które jest niezgodne z przepisami.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie.

J. L. pismem z dnia 17.03.2014 r. (data wpływu 19.03.2014 r.) cofnął odwołanie i wniósł o umorzenie postępowania.

Sąd uznał cofnięcie odwołania za dopuszczalne w świetle dyrektyw wynikających z art. 469 k.p.c.

Wobec skutecznego cofnięcia odwołania Sąd na podstawie art. 355 § 1 i 2 k.p.c. umorzył postępowanie w niniejszej sprawie.