Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 470/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Izabela Kosińska - Szota

Protokolant: p.o. prot sąd. Magdalena Jeremicz

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2020 roku w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa A. C.

przeciwko Gminie L. (...) Sp. z o. o.

o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

I. ustala, że powódka A. C. wstąpiła w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w L. przy ul. (...) po J. C. zmarłym dnia 16 maja 2019 roku;

II. oddala powództwo w stosunku do pozwanych (...) Sp. z o. o. w L.;

III. zasądza od strony pozwanej Gminy L. na rzecz powódki kwotę 200 (dwieście) zł tytułem kosztów procesu;

IV. zasądza od powódki na rzecz pozwanych (...) Sp. z o. o. w L. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł tytułem kosztów procesu.