Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 91/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Werner

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 10.09 i 17.11.2020 roku sprawy:

1.  M. Ż. , syna S. i A. z d. N., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 grudnia 2017 roku w miejscowości K., gmina R., woj. (...)- (...), wspólnie i w porozumieniu z W. P., po uprzednim wyłamaniu zamknięcia drzwi wejściowych wdarł się do wnętrza budynku należącego do H. P. (1),

tj. o przestępstwo z art. 193 k.k.

2.  W. P. , syna Z. i Z. z d. K., urodzonego (...) w R.

oskarżonego o to, że:

w dniu 22 grudnia 2017 roku w miejscowości K., gmina R., woj. (...)- (...), wspólnie i w porozumieniu z M. Ż., po uprzednim wyłamaniu zamknięcia drzwi wejściowych wdarł się do wnętrza budynku należącego do H. P. (1),

tj. o przestępstwo z art. 193 k.k.

I. oskarżonych M. Ż. i W. P. uniewinnia od zarzucanych im czynów;

II. na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 91/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. Ż.

w dniu 22 grudnia 2017 roku w miejscowości K., gmina R., woj. (...)- (...), wspólnie i w porozumieniu z W. P., po uprzednim wyłamaniu zamknięcia drzwi wejściowych wdarł się do wnętrza budynku należącego do H. P. (1),

2

W. P.

w dniu 22 grudnia 2017 roku w miejscowości K., gmina R., woj. (...)- (...), wspólnie i w porozumieniu z M. Ż., po uprzednim wyłamaniu zamknięcia drzwi wejściowych wdarł się do wnętrza budynku należącego do H. P. (1),

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.

pokrzywdzona H. P. (1) jest właścicielką domu położonego w msc K.; wymieniona w tym domu nie mieszka; w czasie zdarzenia wejście do domu zabezpieczone było niezamkniętą na kluczyk kłódką, która zawieszona była za pałąk na skoblu;

zeznania pokrzywdzonej H. P. (1)

169v,5-6,44v

2.

pokrzywdzona zezwoliła swemu byłemu partnerowi W. P. na wejście do swego domu pod jej nieobecność i zatrzymanie się tam; wymieniony mógł wejść do domu pokrzywdzonej, aby zabrać stamtąd swoje rzeczy;

wyjaśnienia oskarżonego W. P.

160v

zeznania pokrzywdzonej H. P. (1)

169v,5-6,44v

3.

oskarżony W. P. w dniu 22 grudnia 2017 roku, korzystając z udzielonej mu przez pokrzywdzoną zgody, wszedł do domu należącego do wymienionej;

wyjaśnienia oskarżonego W. P.

160v

wyjaśnienia oskarżonego M. Ż.

169v,41

4.

tego dnia oskarżony W. P. zaprosił do domu pokrzywdzonej swych znajomych, w towarzystwie których tego dnia przebywał - oskarżonego M. Ż. i A. K.; przed wejściem poinformował M. Ż., że ma pozwolenie pokrzywdzonej na wejście do domu

wyjaśnienia oskarżonego W. P.

160v

wyjaśnienia oskarżonego M. Ż.

169v,41

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1 i 2

wyjaśnienia oskarżonego W. P.

wyjaśnienia logiczne, spójne, potwierdzone zeznaniami pokrzywdzonej H. P. (1)

wyjaśnienia oskarżonego M. Ż.

wyjaśniania logiczne, spójne, zbieżne z wyjaśnieniami W. P.

zeznania pokrzywdzonej H. P. (1)

zeznania jednoznaczne, logiczne, spójne, pokrzywdzona nie miała powodów, aby zeznawać nieprawdę

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

I.

M. Ż.

II.

W. P.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Opisane w art. 193 k.k. przestępstwo naruszenia miru domowego polega na wdarciu się do cudzego mieszkania, lokalu lub innego pomieszczenia albo jego nieopuszczeniu pomimo żądania osoby uprawnionej.

Wdarcie się oznacza wejście do cudzego obiektu wbrew wyraźnie wyrażonej woli uprawnionego. Decydujący jest więc nie techniczny sposób przeniknięcia do sfery chronionej mirem domowym, lecz wola sprawcy jego naruszenia.

Ochrona miru domowego obejmuje jedynie bezprawne wejście do obiektu lub nieopuszczenie go. Znamiona przestępstwa określonego w art. 193 k.k. może zrealizować jedynie sprawca, któremu nie przysługuje - na mocy obowiązujących przepisów lub istniejących między stronami relacji bądź umów - prawo dostępu do obiektu będącego mieniem "cudzym" w stosunku do niego.

Natomiast nieopuszczenie to dalsze przebywanie w obiekcie objętym ochroną miru domowego, mimo wyraźnego żądania opuszczenia go wyrażonego przez osobę uprawnioną.

W sprawie bezspornym faktem jest, że w dniu 22 grudnia 2017 roku oskarżony W. P. i oskarżony M. Ż. weszli do położonego w msc K. domu należącego do H. P. (1).

Jednakże jak wynika z wyjaśnień W. P. oraz w pełni korespondujących z nimi zeznań pokrzywdzonej H. P. (2), wymieniona udzieliła W. P. – swemu byłemu partnerowi – zgody na wejście do swojego domu pod jej nieobecność celu zabrania rzeczy, które oskarżony pozostawił wyjeżdżając do pracy, i na zatrzymanie się tam.

Powyższe oznacza, że zachowanie oskarżonego W. P. polegające na wejściu do wnętrza budynku należącego do pokrzywdzonej w dniu 22 grudnia 2017 roku nie było wdarciem się do tego domu, a tym samym nie stanowiło naruszenia miru domowego.

Z kolei jeśli chodzi o oskarżonego M. Ż. to, jak wynika z jego wyjaśnień korespondujących z wyjaśnieniami oskarżonego W. P., wymieniony wszedł do domu należącego do pokrzywdzonej – co Sąd uwypukla – na zaproszenie W. P., o którym wiedział, że był partnerem pokrzywdzonej, i który wcześniej poinformował go, że ta zezwoliła mu na wejście do swego domu. Z jego wyjaśnień wynika, że działał w przekonaniu, że W. P. miał przyzwolenie, aby wejść do tego domu i nie wszedłby do środka, gdyby wiedział, że H. P. (1) sobie tego nie życzy. Istotne dla oceny, że zachowanie tego oskarżonego nie było sprzeczne z prawem są słowa H. P. (1) (k.44v), że nie ma ona pretensji do M. Ż. za to, że wszedł do jej domu.

W tych okolicznościach w ocenie Sądu nie może być w żadnej mierze mowy o wdarciu się W. P. do domu pokrzywdzonej. Nadto o postawie tego oskarżonego i braku jego intencji naruszenia miru domowego H. P. (1) świadczy to, że w momencie gdy pokrzywdzona zastała go w swoim domu i nakazała mu jego opuszczenie, wymieniony na to żądanie, przepraszając ją, natychmiast go opuścił.

Stąd nie stwierdzając w zachowaniu oskarżonych znamion przestępstwa z art. 193 k.k., Sąd uniewinnił obu od zarzucanych im czynów.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

w związku z uniewinnieniem oskarżonych od zarzucanych im czynów stosownie do art. 632 pkt 2 kpk kosztami procesu Sąd obciążył Skarb Państwa.

6.  1Podpis