Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I.C 717/20

POSTANOWIENIE

Dnia 23 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Cezary Olszewski

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2020 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. O. i B. O.

przeciwko R. Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddziałowi w Polsce

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

odmówić odrzucenia pozwu

SSO Cezary Olszewski

Z: odpis pełnomocnikom stron.

SSO Cezary Olszewski

Sygn. akt I C 717/20

UZASADNIENIE

Powodowie B. O. i J. O. wystąpili z pozwem przeciwko R. Bank (...) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce domagając się ustalenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny nr (...) zawartej dnia 26 września 2008 roku. Ponadto żądali zasądzenia od pozwanego na ich rzecz solidarnie kwoty 63.897,50 zł oraz kwoty 33.643,80 CHF (z prawem rozszerzenia powództwa) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem zwrotu nienależnie pobranego przez pozwanego świadczenia, na skutek uznania umowy o kredyt hipoteczny nr (...) za nieważną.

W odpowiedzi na pozew pozwany R. Bank (...) w W. wnosił m.in. o odrzucenie pozwu, wskazując na brak zdolności sądowej po stronie pozwanego.

Argumentując zarzut w tym zakresie, powołując się na treść art. 14 ust 1 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1252) wskazywał, że dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich mogą tworzyć oddziały z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zagraniczny przedsiębiorca może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców (art. 17). Pozwany podkreślał przy tym, iż w uzasadnieniu do rzeczonej ustawy zaznaczono, iż oddział jest jedynie formą, w jakiej działa przedsiębiorca zagraniczny. Jednocześnie pomimo definicji legalnej oddziału jako wyodrębnionej i samodzielnej organizacyjnie części działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą, w przedmiotowej sprawie zdaniem pozwanego zachodzi brak osobowości prawnej pozwanego oddziału.

Pozwany zaznaczył również, że w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym oznaczenie jako strony oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega konwalidacji i stanowi podstawę do odrzucenia pozwu.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek pozwanego jako bezzasadny należało oddalić.

Wbrew stanowisku pozwanego R. Bank (...) w W. w judykaturze wypracowane zostało, co do zasady jednoznaczne stanowisko, w świetle którego mylne oznaczenie w pozwie strony pozwanej nie daje samo przez się podstawy do odrzucenia pozwu, gdy z uzasadnienia zawartego w pozwie żądania wynika kogo strona powodowa ma zamiar pozwać. Posłużenie się firmą oddziału osoby prawnej nie oznacza bowiem, iż strona czynności procesowej jest oddział. W tym wypadku w postępowaniu sądowym występuje osoba prawna, której oddział został wskazany i z którego działalnością wiąże się przedmiot postępowania przed sądem (vide. post SN z 4 października 2018 roku, sygn. akt II CSK 232/18, legalis, post. SN z dnia 16 stycznia 2015 roku, sygn. akt III CSK 72/14, legalis).

Konstatacją powyższego winno być więc stwierdzenie, iż w przypadku wskazania w pozwie jako strony pozwanej oddziału osoby prawnej w miejsce samej osoby prawnej, nie może rzutować dla strony wszczynającej postępowanie sądowe negatywną konsekwencją w postaci odrzucenia pozwu (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.), z powodu braku zdolności sądowej osoby prawnej, w tym oddziału zagranicznej osoby prawnej. Zagraniczny przedsiębiorca, prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej a działający na terenie Polski w ramach oddziału ujawnionego w odpowiednim rejestrze ma bowiem zdolność sądową stanowiącą emanację przysłuchującej mu jako osobie prawnej zdolności prawnej.

Analogicznie, obowiązek posługiwania się przez zagraniczne banki działające na terenie Polski oznaczeniem oddziału mającego siedzibę na terenie kraju nie oznacza, że stroną czynności bankowej jest oddział banku zagranicznego traktowany jako samodzielny podmiot prawny (por z post SN z dnia 27 października 2010 roku, sygn. akt V CSK 96/10, legalis).

Tym bardziej więc niewłaściwe określenie wyłącznie siedziby osoby prawnej, przez wskazanie siedziby jej oddziału utworzonego w Polsce i wpisanego do rejestru przedsiębiorców nie uzasadnia uznania, że stroną pozwaną jest oddział osoby prawnej, nie mający zdolności sądowej (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Tym samym w realiach niniejszej sprawy nie zachodziła przyczyna skutkująca obowiązkiem odrzucenia pozwu.

W zaprezentowanych okolicznościach należało postanowić jak na wstępie.

SSO Cezary Olszewski