Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I. Cz 273/20

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Szostak – Szydłowska (spr.)

Sędziowie: SSO Joanna Walczuk

SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agencji Mienia Wojskowego Oddział (...) w O.

przeciwko E. I. (1) i małoletnim P. I. i E. I. (2)

o eksmisję

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Ełku zawarte w wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 roku, sygn. akt I C 1/20

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Małgorzata Szostak – Szydłowska SSO Joanna Walczuk SSO Elżbieta Iwona Cembrowicz