Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 397/19

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : SSA Jan Kremer

Sędziowie : SSA Regina Kurek

SSO (del) Wojciech Żukowski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2020 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)sp. z o.o. w K.

przeciwko Gminie Miejskiej (...)

o ustalenie

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 grudnia 2018 r. sygn. akt

I C 790/18

Postanawia : umorzyć postępowanie apelacyjne.

SSA Regina Kurek SSA Jan Kremer SSO Wojciech Żukowski

Sygn. akt I ACa 397/19

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 7 września 2020 r. strona powodowa cofnęła apelację, a strona pozwana oświadczyła, że nie liczy kosztów postępowania apelacyjnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na zasadzie art. 391 § 1 k.p.c. w zw. z art. 9 ust. 4 ustawy dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

SSA Regina Kurek SSA Jan Kremer SSO Wojciech Żukowski