Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II.Ka 256/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Grażyna Zielińska

Protokolant:

sekr. sądowy Katarzyna Cieślukowska

w obecności przedstawiciela Placówki Straży Granicznej w Gołdapi ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2020r.

sprawy:

1.  T. K. obwinionej z art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2.  V. S. obwinionego z art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego Komendanta Placówki Straży Granicznej w Gołdapi

od wyroku Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 04/08/2020 r.

sygn. akt II W 480/20

I.  Zaskarżony wyrok uchyla i na podstawie art. 104 § 1 pkt 7 kpw w zw. z art. 5 § 1 pkt 4 kpw w zw. z art. 45 § 1 kw postępowanie przeciwko obwinionym T. K. i V. S. umarza.

II.  Kosztami postępowania za obie instancje obciąża Skarb Państwa.