Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1171/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) ABC

przeciwko J. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 12 czerwca 2018r., sygn. akt III C 553/17

I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1. i 3. w ten sposób, że:

a.) w punkcie 1. zasądzoną kwotę 20359,32 złotych obniża do kwoty (...),04 (trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa 04/100) złotych,

b.) w punkcie 3. za podstawę wyliczenia przyjmuje zasadę z art. 100 zdanie pierwsze k.p.c. i przyjęciu, że strona powodowa wygrała proces w 67 %;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. nie obciąża pozwanej kosztami postępowania należnymi stronie powodowej.