Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1721/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: staż. Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. P.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 14 maja 2019 roku, sygn. I C 1267/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz R. P. kwotę 135 ( sto trzydzieści pięć ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.