Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2311/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. L.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 24 września 2019 roku, sygn. I C 313/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. na rzecz M. L. kwotę 900 ( dziewięćset ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.