Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 979/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Renata Jagura, Zofia Szcześniewicz

Protokolant : stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko J. G.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 listopada 2018 r.

sygnatura akt III C 110/17

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.zasądza od J. G. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 5.496,65 (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 65/100) zł z odsetkami ustawowymi od dnia 25 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

2.zasądza od J. G. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 2.692 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa ) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.przyznaje adwokatowi P. K. wynagrodzenie za udzielenie pozwanej pomocy z urzędu w postępowaniu przed Sądem I instancji w kwocie 2.952 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa ) zł i nakazuje wypłacić tę kwotę ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

II. zasądza od J. G. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 1.175 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć)zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

III. przyznaje adwokatowi P. K. wynagrodzenie za udzielenie pozwanej pomocy z urzędu w postępowaniu przed Sądem II instancji w kwocie 738 (siedemset trzydzieści osiem) zł i nakazuje wypłacić tę kwotę ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.