Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1364/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Barbara Krysztofiak

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Francuz

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa I. M.

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez (...) Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. w dniu 6 grudnia 2012 roku nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 15 stycznia 2013 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Co 21/13, pozbawionego częściowo wykonalności w zakresie kwoty 780.004,67 złotych (siedemset osiemdziesiąt tysięcy cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy) wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II C 163/15;

2.  zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz I. M. kwotę 13.284,- ( trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) złote tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi kwotę 50.928,- ( pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionego powództwa.