Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1706/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Karol Ike - Duninowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Lelewska

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa H. G.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z/s w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

1. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z/s w W. na rzecz H. G.:

a)  kwotę 111.050 zł (sto jedenaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 września 2018 roku do dnia zapłaty - tytułem dopłaty zadośćuczynienia,

b)  kwotę 6.124,48 zł (sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote czterdzieści osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 5.442,48 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy) od dnia 24 października 2018 roku do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 682 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa złote) od dnia 1 grudnia 2018 roku do dnia zapłaty - tytułem dopłaty odszkodowania,

c)  kwotę 3.578 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części i nie obciąża powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

3.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z/s w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 8.948 zł (osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa.