Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 444/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...), dnia 24 sierpnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Marzena Kluba

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Barańska

po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2020 roku Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa H. N.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda H. N. na rzecz pozwanego Miasta Ł. kwotę 9.886,71 zł (dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 71/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  zasądza od powoda H. N. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.773,34 zł (jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt trzy złote 34/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.