Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 489/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Habaj

Protokolant : Katarzyna Zych

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2013 roku w Ś.

sprawy z odwołania B. C.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

w sprawie (...)

o zasiłek chorobowy

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. w sprawie (...) z dnia 12.10.2012 roku w ten sposób, iż przyznaje powódce B. C. prawo do zasiłku chorobowego i jego wypłaty za dzień 31 sierpnia 2012 roku

UZASADNIENIE

Powódka B. C. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 12.10.2012 roku odmawiającej jej wypłaty zasiłku chorobowego za okres od od.1.08.2012 do 15.08. (...) , przyznającej jej zasiłek chorobowy w wysokości 805 za okres od 16.08.2012do 30.08.2012 i odmawiającej jej prawo a do zasiłku za dzień 31.08.2012 – w zakresie pozbawienia jej prawa do zasiłku za dzień 31.08.2012. W uzasadnieniu powódka przytoczyła okoliczności , uzasadniające jego zdaniem odwołanie , a dotyczące jego stanu zdrowia.

Strona pozwana wniosła o oddalenie odwołania. Powołano się na art. 59 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2005 nr 31 poz. 267) i podniesiono , iż podlegające kontroli zwolnienie lekarskie za okres dnia 31.08.2012 zostało uznane za niezasadne.

Sąd ustalił.

Powódka okresie od 28.07.2012 do 10.08.2012 i od 11.08.2012 do 31.08.2012 miała stwierdzoną przez lekarz niezdolność do pracy i wystawione zostały zwolnienia lekarskie.

bezsporne

W dniu 30 .08.2012 wezwana została na badanie ZUS i lekarz orzecznik ZUS stwierdził, iż niezdolność do pracy powódki ustała z dniem 30.08.2012 i uznał za niezasadne zwolnienie lekarskie za dzień 31.08.2012.

bezsporne

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył :

Odwołanie jest zasadne.

Zgodnie z art. 8 i 9 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25.06.1999 (Dz.u 60/636) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. Zgodnie zaś z art. 59. 1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli.

Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może: przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego, skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Bezspornym jest zatem , iż ZUS ma obowiązek kontroli zaświadczeń lekarskich, jednakowoż czynienie tego w ostatnim czy przedostatnim dniu zwolnienia lekarskiego , gdzie siłą rzeczy, chory powinien już odzyskać zdolność do pracy w sytuacji gdy następnego dnia ma już pracę tę świadczyć, byłoby oczywiście niezasadnym a biorąc przy tym koszty społeczne tego typu decyzji, uznano za zasadne odwołanie powódki w zaskarżonej części i przyznano powódce prawo do zasiłku chorobowego za dzień 31 .08.2012.

Sąd podziela przy tym argumentację i wnioski zawarte w orzeczeniu SA z dnia 21.06. 2001 (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 czerwca 2001 r.III AUa 2552/00) , gdzie stwierdzono : organ rentowy ma obowiązek kontrolowania zaświadczeń lekarskich w trybie art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby... (Dz. U. Nr 60, poz. 636), aby zapobiegać nadużyciom czy piętnować korupcyjne praktyki. Osoby wszczynające takie kontrole i lekarze orzecznicy powinny jednakże wziąć pod uwagę koszty społeczne ich decyzji. Celowość toczenia sporu o 37 złotych w porównaniu z poniesionymi kosztami setek, czy nawet tysiąca złotych, wydanych na proces z pieniędzy podatników wypacza sens tego przepisu.)

Zmieniono zatem zaskarżoną decyzję w części i przyznano powódce prawo do zasiłku chorobowego za dzień 31 .08.2012.