Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 32/20

​  WYROK ŁĄCZNY

​  W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu - II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marek Podwójniak

Protokolant: sekr. sąd. Monika Szukalska


przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu Piotra Matusiaka

po rozpoznaniu dnia 20 listopada 2020 r.

sprawy M. M.

urodzonego (...) w (...)

syna (...) i (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

A.  Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie II K 335/05 za przestępstwa z:

a)  art. 59 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w lipcu 2005 r. na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

b)  art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk popełnione od 20 do 28 sierpnia 2005 r. a karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny po przyjęciu, że stawka dzienna jest równoważna kwocie 20 (dwadzieścia) złotych,

w miejsce których to kar pozbawienia wolności orzeczono jedną karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 (pięć) lat oddając go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego – postanowieniem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie II Ko 2277/10 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, którą to karę odbywał od 27.10.2012 r. do 27.05.2014 r., kiedy to został warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia jej reszty, postanowieniem Sądu Okręgowego w Sieradzu z 27 maja 2014 r. w sprawie III Kow 676/14 odwołano warunkowo przedterminowe zwolnienie po którym karę odbywał w okresie 05.05.2017 – 05.10.2017 r., kara grzywny wykonana została 12.12.2006 r.;

B.  Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie II K 123/09 za przestępstwa z:

a)  art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione od maja do 20 listopada 2007 r. na karę 2 (dwa) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

b)  art. 62 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione 28 kwietnia 2008 r. na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności,

w miejsce której to kary pozbawienia wolności orzeczono jedną łączną karę 3 (trzy) lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie – tymczasowego aresztowania od 28 kwietnia do 26 września 2008 r. i od 27 marca 2010 r.; karę pozbawienia wolności odbywał od 27.05.2010 r. do 27.10.2012 r.; kara grzywny wykonana została 30.09.2014 r.

C.  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie IV K 938/17 za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione 05 maja 2017 r. karę 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności, którą ma odbywać od 16.10.2021 r. do 13.02.2022 r.,

D.  Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie II K 46/15 za przestępstwo określone w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk popełnione od listopada 2007 r. do 27 kwietnia 2008 r. na karę 1 (jeden) roku i 4 (cztery) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 55 (pięćdziesiąt pięć) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na 50 (pięćdziesiąt) złotych; kara pozbawienia wolności jest wykonywana od 19.06.2020 r. z przewidywanym okresem jej zakończenia 19.10.2021 r., a kara grzywny nie została wykonana.

W PRZEDMIOCIE WYDANIA WYROKU ŁĄCZNEGO:

1.  na podstawie art. 85 kk oraz art. 86 § 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym na dzień 30 czerwca 2015 roku w zw. z art. 4 § 1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności oraz kar grzywny wymierzonych:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie II K 123/09, opisanym w punkcie B,

- wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu w sprawie II K 46/15 opisanym w punkcie D,

orzeka wobec K. M. jedną łączną karę:

a)  4 (cztery) lat pozbawienia wolności,

b)  110 (sto dziesięć) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych,

2.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie wyroków wydanych w sprawach:

- II K 335/05 Sądu Rejonowego w Łasku,

- IV K 938/17 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,

3.  uznaje wyroki wydane w sprawach:

- II K 123/09 Sądu Rejonowego w Kaliszu,

- II K 46/15 Sądu Okręgowego w Sieradzu

w zakresie kar pozbawienia wolności oraz kar grzywny za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałej części za podlegające odrębnemu wykonaniu,

4.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonych wobec M. M. kar łącznych:

a)  pozbawienia wolności z pkt 1a zalicza okresy odbytej przez niego kary pozbawienia wolności w sprawie II K 123/09 Sądu Rejonowego w Kaliszu od 28 kwietnia 2008 roku do 26 września 2008 roku i od 27 marca 2010 roku do 27 października 2012 roku oraz okres odbywanej w sprawie II K 46/15 Sądu Okręgowego w Sieradzu kary od 19 czerwca 2020 roku,

b)  grzywny z pkt 1b zalicza wykonanie kary grzywny w sprawie II K 123/09 Sądu Rejonowego w Kaliszu,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. Ł. Z. kwotę 120,00 (sto dwadzieścia 00/100) złotych podwyższoną o podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej M. M. w sprawie o wydanie wyroku łącznego z urzędu,

6.  zwalnia M. M. od zapłaty wydatków postępowania o wydanie wyroku łącznego obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 32/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Łasku

20 lutego 2006 roku

II K 335/05

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Kaliszu

14 maja 2010 roku

II K 123/09

1.1.3.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

16 stycznia 2018 roku

IV K 938/17

1.1.4.

Sąd Okręgowy w Sieradzu

08 lutego 2018 roku

II K 46/15

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łasku wydany w sprawie II K 335/05, którym za przestępstwa z:

a) art. 59 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w lipcu 2005 roku wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

b) art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k popełnione od 20 do 28 sierpnia 2005 roku wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 50 stawek dziennych grzywny po przyjęciu że stawka dzienna jest równoważna kwocie 20 złotych,

w miejsce których to kar pozbawienia wolności orzeczono jedną łączną karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat oddając w tym czasie M. M. pod dozór kuratora sądowego; postanowieniem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 28 kwietnia 2011 roku w sprawie II Ko 2277/10 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, która to kara przez skazanego została odbyta od 27.10.2012 r. do 27.05.2014 r., kiedy to został on warunkowo przedterminowo zwolniony z odbycia jej reszty; postanowieniem Sądu Okręgowego w Częstochowie wydanym w sprawie II Kow 676/14; postanowieniem Sądu Okręgowego w Sieradzu z 14.07.2016 r. w sprawie III Kow 764/16 odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, po którym skazany karę pozbawienia wolności odbywał w okresie 05.05.2017 - 05.10.2017 r.; kara grzywny przez skazanego została wykonana 12.12.2006 r.

WYROK

k. 215-216 załączonych akt II K 335/05

Informacja o osobie z KRK

k. 21-22

odpis postanowienia wydanego w sprawie II Ko 2277/10

k. 513-513odwr załączonych akt II K 335/05

odpis postanowienia wydanego w sprawie VI Kow 676/14

k. 525-525odwr. załączonych akt II K 335/05

odpis postanowienia wydanego w sprawie II Kow 764/16

k. 527-527odwr. załączonych akt II K 335/05

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 37-46

1.2.1.2.

Wyrok Sąu Rejonowego w (...) wydany w sprawie II K 123/09, w którym za przestępstwa z:

a) art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnione od maja do 20 listopada 2007 r. wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę 100 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych,

b) art. 62 ust. 1 i 2 i art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione 28 kwietnia 2008 roku wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

w miejsce których to kar pozbawienia wolności orzeczono jedną łączną karę 3 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie - tymczasowego aresztowania od 28.04. do 26.09.2008 r. i od 27 marca 2010 r.; kara pozbawienia wolności została przez skazanego odbyta od 27.05.2010 r. do 27.10.2012 r.; kara grzywny wykonana została 30.09.2014 r.

WYROK

k. 1372-1373 załączonych akt II K 123/09

informacja o osobie z KRK

k. 21-22

postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie wydane w sprawie III Kow 674/17

k. 525-525odwr załączonych akt II K 335/05

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 37-46

1.2.1.3.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydany w sprawie IV K 938/17, którym za przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione 05 maja 2017 r. wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą M. M. ma odbywać od 16.10.2021 r. do 13.02.2022 r.

WYROK

k. 108-108odwr. załączonych akt IV K 938/17

informacja o osobie z KRK

k. 21-22

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 37-46

1.2.1.4.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu wydany w sprawie II K 46/15, którym za przestępstwo określone w art. 56 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk i art. 65 § 1 kk popełnione od listopada 2007 r. do 28 kwietnia 2008 r. wymierzono karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 55 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 50 złotych; kara pozbawienia wolności jest przez M. S. M. odbywana od 19.06.2020 r. z przewidywanym terminem jej zakończenia - 16.10.2021 r., a kara grzywny nie została jeszcze wykonana.

wyrok (wraz z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi wydanym w sprawie II AKa 166/19

k. 4-17odwr.
k. 18-19

informacja o osobie z KRK

k. 21-22

informacja o pobytach i orzeczeniach

k. 37-46

1.2.1.5.

Postawę skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności (od 19.06.2020 r.) oceniono jako przeciętną. Nie był karany dyscyplinarnie, ani nagradzany regulaminowo, nie korzystał z ulg. M. M. nie deklaruje przynależności do struktur podkultury więziennej. W stosunku do funkcjonariuszy SW stara się przyjmować postawy regulaminowe. Nie były wobec niego stosowane środki przymusu bezpośredniego. W zakładzie karnym nie jest zatrudniony. Karę odbywa w systemie zwykłym - nie ma motywacji do jej wykonywania w systemie programowego oddziaływania. Do chwili obecnej nie ukończył żadnego programu resocjalizacyjnego.

opinia o skazanym

k. 47

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wskazane dokumenty sporządzone zostały przez uprawnione do tego organy - ukazują one (wyroki, postanowienie oraz informacja z Krajowego Rejestru Karnego) dotychczasową karalność M. M., jak również (opinia o skazanym) odzwierciedlają jego zachowanie w trakcie odbywania przez niego kar o charakterze izolacyjnym

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z 14 maja 2010 r. wydany w sprawie II K 123/09

- kara 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 100 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 złotych,

- kara 1 roku pozbawienia wolności

3.1.2.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 08 lutego 2018 r. wydany w sprawie II K 46/15

- kara 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 55 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 50 złotych

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Rozważając kwestię możliwości orzeczenia kar łącznych w ramach niniejszego wyroku łącznego koniecznym jest (biorąc pod uwagę znaczną rozpiętość czasową wydanych wobec M. M. wyroków - odpowiednio 20.02.2006 r., 14.05.2010 r., 16.01.2018 r. i 08.02.2018 r.) rozpatrzenie reżimu prawnego regulującego warunki wymierzania takiej kary, które to regulacje ulegały zasadniczym zmianom. W związku z tym weryfikować trzeba przepisy Rozdziału IX Kodeksu karnego obecnie obowiązujące, wobec tych które stanowiły o karze łącznej odpowiednio od 01 lipca 2015 r. do 23 czerwca 2020 r., a nawet w okresie do 30.06.2015 r.

Z pewnością brak jest podstaw do stosowania aktualnych unormowań (wprowadzonych ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych... - Dz. U. poz. 1086) gdyż mają one jedynie odniesienie do kar prawomocnie orzeczonych od daty wejścia w życie cytowanej ustawy (art. 81 ust. 1 i 2). Z tego też względu do rozważenia pozostało zagadnienie orzeczenia kary łącznej w oparciu o przepisy uprzednio obowiązującej - od 01 lipca 2015 r. do 23 czerwca 2020 r. - ustawy lub ustawy określającej rozpatrywaną kwestię do 30 czerwca 2015 r. Ma to o tyle znaczenie, że w świetle art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20.03.2015 r., poz. 393) przepisów rozdziału IX ustawy (dotyczących orzekania kary łącznej, które zgodnie z art. 569 § 1 kpk mają zastosowanie także w sprawach o wydanie wyroku łącznego) w brzmieniu nadanym ustawą obowiązującą od 01.07.2015 r. nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku ze skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku ze zmianami, jakie obowiązywały 01 lipca 2015 roku (mając na względzie dotychczasową karalność M. S. M.) podkreślenia wymaga, że przepisy dotyczące kary łącznej jako przepisy prawa materialnego podlegają co do zasady regule wynikającej z art. 4 § 1 kk. Z treści wskazanego już w przepisu art. 19 ust. 1 cyt, ustawy wynika, że co do zasady, wyłącza on stosowanie znowelizowanych przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem 30.06.2015 r. Orzekając karę łączną wyłącznie na podstawie kar prawomocnie orzeczonych do tej daty sąd byłby zobligowany stosować przepisy dotychczas (do połowy 2015 r.) obowiązujące. Wynika z tego, że w tym zakresie przepis art. 19 ust. 1 wyłącza stosowanie art. 4 § 1 kk do przepisów dotyczących kary łącznej. Jedyną sytuacją, w której może dojść do orzeczenia kary łącznej obejmującej kary prawomocnie orzeczone do 30 czerwca 2015 roku na podstawie przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym od 01.07.2015 r. jest sytuacja, w której zajdzie potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem mającym miejsce od dnia wejścia w życie ustawy z 20 lutego 2015 r. oraz skazaniem przed 01 lipca 2015 r. W tym zakresie otwiera się droga do prowadzenia rozważań przez pryzmat art. 4 § 1 kk. w celu ustalenia, w oparciu o jakie przepisy ostatecznie orzec karę łączną w ramach wyroku łącznego. Należy przy tym stwierdzić, że kompetencję do badania jakie przepisy zastosować na podstawie art. 4 § 1 kk sąd uzyskuje już w momencie, gdy zajdzie potrzeba dokonania analizy, czy istnieją warunki do orzeczenia kary łącznej w związku ze skazaniem po 30.06.2015 r., a nie w momencie pozytywnego przesądzenia, że istnieją - w świetle regulacji obowiązujących do 23.06.2020 r. - warunki do orzeczenia kary łącznej na podstawie kar orzeczonych przed dniem 01.07.2015 r. kar prawomocnie orzeczonych po tej dacie (za: kara łączna i wyrok łączny - Dariusz Kala i Maja Klubińska, Kraków 2017, str. 132-133). Innymi słowy, jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału IX Kodeksu karnego należałoby połączyć karę prawomocnie orzeczoną po 30 czerwca 2015 r. z jedną albo większą ilością kar orzeczonych prawomocnie przed 01 lipca 2015 r., wówczas na podstawie art. 4 § 1 kk należy rozstrzygnąć, czy stosować przepisy rozdziału IX w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r., czy też przepisy obowiązujące do tej daty. Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 15 marca 2018 r. wydanym w sprawie IV KK 137/18 stwierdzając: "zasada sformułowana w art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, wyłącza stosowanie art. 4 § 1 kk tylko wówczas, gdy wszystkie kary objęte postępowaniem o wydanie wyroku łącznego zostały prawomocnie orzeczone do dnia 30 czerwca 2015 r. W sytuacji natomiast, gdy co najmniej jeden wyrok uprawomocnił się po tej dacie - przepis art. 4 § 1 kk będzie mieć zastosowanie. Jeżeli przedmiotem łączenia jest kara (kary) prawomocnie orzeczone przed tym dniem, to sąd winien na podstawie art. 4 § 1 kk rozstrzygnąć, czy stosować przepisy rozdziału IX kodeksu karnego w nowym (obowiązującym od 01.07.2015 r. - M. P.) brzmieniu, czy też w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015 r. (tożsame stanowisko wyrażone zostało w postanowieniu SN z 12.03.2018 r. w sprawie II KK 366/17 - LEX 2408299 i w wyroku SN z 15.11.2017 r. - IV KK 128/17 - LEX 2420330).

W aspekcie tak zaprezentowanych wymogów rozważyć należało, czy w ramach postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego należało orzec karę łączną z jednostkowych kar (czy też kar łącznych) wymierzonych wyrokami wydanymi w sprawach:

a) II K 123/09 Sądu Rejonowego w Kaliszu i II K 46/15 Sądu Okręgowego w Sieradzu - według zasad obowiązujących do 30.06.2015 r. (brak jest podstaw do łączenia kary orzeczonych w sprawie II K 335/05 Sądu Rejonowego w Łasku z uwagi na zawarty w przepisie art. 85 kk zapis "zanim zapadł pierwszy wyrok..."), czy też

b) IV K 938/17 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi i II K 46/15 Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Według Sądu właściwym jest przyjęcie pierwszej z tych wersji gdzie istnieje możliwość orzeczenia kary łącznej w przedziale od 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny do 155 stawek dziennych tej kary, Z kolei przy stosowaniu zasad obowiązujących od 01.07.2015 r. Sąd mógł orzec jedynie łączną karę pozbawienia wolności w jedynie wymiarze od 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności do 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Zaznaczyć przy tym należy, że kary wymierzone w sprawach IV K 938/17 i II K 46/15 podlegają wykonaniu. Nadto zwrócić należy uwagę na istniejący związek przedmiotowo-podmiotowy między czynami rozpatrywanymi w sprawach (co powinno mieć wpływ na wymiar orzeczonej kary łącznej) Sądu Rejonowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi i Sądu Okręgowego w Sieradzu.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając karę łączna kierowano się celami zakreślonymi w art. 571 § 1 kpk. Przy orzekaniu o takiej karze (również w ramach wyroku łącznego) uzasadnione jest również uwzględnienie okoliczności które wystąpiły po wymierzeniu kar w sprawach prawomocnie osądzonych, a w tym zachowanie się skazanego w trakcie wykonywania kar (na co chociażby wskazuje przepis art. 571 § 1 kpk). Aktualność przy tym zachowuje potrzeba rozważenia przedmiotowo-podmiotowego związku między zbiegającymi się przestępstwami. W związku z tym trafnym jest stanowisko, wedle którego zastosowanie przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji, asperacji czy kumulacji warunkowane jest także relacjami zachodzącymi pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami objętymi tymże skazaniem. Nadto podkreślić należy, że kara łączna to szczególna kara wymierzana niejako "na nowo", a jako taka winna stanowić syntetyczna całościową ocenę zachowania sprawcy będąc właściwą, celową z punktu widzenia prewencyjnej reakcji na popełnione przez niego czyny i jako taka nie może i nie powinna być postrzegana jako instytucja działająca na korzyść skazanego, ale jako instytucja gwarantująca racjonalna politykę karania w stosunku do sprawcy wielu przestępstw. W wymienionych w art. 86 § 1 i 2 kpk uwarunkowaniach Sąd miał możliwość - jak już wcześniej wspomniano - orzec karę łączną w granicach od 2 lat i 6 miesięcy do 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz w granicach od 100 do 155 stawek dziennych grzywny. Podkreślić należy, ze czyny będące przedmiotem osądu w sprawach II K 123/09 i II K 46/15 dokonane zostały praktycznie w tym samym okresie. Pokrywa się także prawna kwalifikacja przestępstw przypisanych M. S. M. wyrokami wydanymi w tych sprawach. Według Sądu również na korzyść skazanego ocenić należy jego funkcjonowanie w warunkach izolacji.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

Umorzono postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie wyroków wydanych w sprawach:

- II K 335/05 Sądu Rejonowego w Łasku,

- IV K 938/17 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Wyrok w pierwszej z nich wydano przed popełnieniem przez M. S. M. czynów rozpoznawanych w sprawie II K 123/09 Sądu Rejonowego w Kaliszu. Natomiast przestępstwo w sprawie IV K 938/17 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi popełnione zostało po wydaniu wyroku w sprawie II K 123/09. Dlatego też uznano, że brak jest podstaw do objęcia wyrokiem łącznym - na podstawie art. 572 kpk - rozstrzygnięć z wyroków sądów w Łasku i w Ł.. W zakresie orzeczonych kar uznano wyroki wydane w sprawach II K 123/09 i II K 46/15 za pochłonięte niniejszym wyrokiem łączonym zaznaczając, że w pozostałym zakresie orzeczenia te podlegają odrębnemu wykonaniu.

4.

Na podstawie art. 577 kpk (w zw. z art. 63 § 1 kk)na poczet orzeczonych kar łącznych

- pozbawienia wolności zaliczono okresy odbytej przez niego kary w sprawie II K 123/09 oraz odbywanej przez niego kary w sprawie II K 46/15

- grzywny zaliczono wykonaną grzywnę w sprawie II K 123/09

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz wyznaczonego z urzędu obrońcy koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - art. 618 § 1 pkt 11 kpk - w kwocie 120 złotych podwyższając o podatek od towarów i usług w wysokości 27,60 złotych (§ 17 ust. 5 i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu - Dz. U. z 2016 r., poz. 1714).

6.

Skazanego M. M. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolniono od zapłaty wydatków postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego mając na względzie jego sytuację finansową.

8.  PODPIS