Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział II Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Izabela Śwital

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzycieli – E. M. i N. B. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i W. w P.Ł. K. pod sygn. akt Km 336/20

przeciwko dłużnikowi – C. P.

o świadczenie pieniężne

wniosku wierzycieli o udzielenie zabezpieczenia wniosku o ustanowienie zarządcy dla zajętych udziałów dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

postanawia :

oddalić wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Sędzia Izabela Śwital

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 22 października 2020 r. wierzyciele – E. M. i N. B. wystąpili przeciwko dłużnikowi C. P. o ustanowienie w trybie art. 910 (2) § 2 kpc zarządcy dla udziałów dłużnika w spółce (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zajętych w toku egzekucji prowadzonej przez Komornika S. przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i W. w P.Ł. K. pod sygn. akt Km 336/20.

Nadto wierzyciele wnieśli w trybie art. 730 § 1 kpc w zw. z art. 755 § 1 kpc o udzielenie zabezpieczenia wniosku o ustanowienie zarządcy dla zajętych udziałów dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie na ich rzecz hipoteki przymusowej łącznej na przysługujących spółce udziałach w prawie własności nieruchomości zapisanych w Księgach wieczystych KW nr (...).

Żądanie udzielenia zabezpieczenia wniosku w toku egzekucji wierzyciele uzasadnili możliwością podejmowania przez dłużnika, będącego jedynym udziałowcem w spółce (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P., przez cały czas trwania postępowania o ustanowienie zarządcy – do jego prawomocnego zakończenia, niekorzystnych dla wierzyciela uchwał co do wskazanych wyżej nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2020 r. tut. Sąd oddalił wniosek wierzycieli o udzielenie zabezpieczenia wniosku o ustanowienie zarządcy dla udziałów dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ( k. 358 akt ), a następnie kolejnym postanowieniem z tej samej daty ustanowił zarządcę dla udziałów dłużnika we wskazanej wyżej spółce prawa handlowego w osobie H. W., zasądzając na rzecz wierzyciela koszty postępowania przed sądem ( k. 360 akt).

Sąd zważył, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 730 § 1 kpc i 730 (1) § 1 kpc, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd każda strona lub uczestnik postępowania może żądać udzielenia zabezpieczenia, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wówczas, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie - § 2 art. 730(1) kpc.

Jak to wynika z treści przepisu art. 730 § 2 kpc zasadniczo Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

Dla oceny dopuszczalności zabezpieczenia nie jest istotne czy roszczenie nadaje się do wykonania w drodze egzekucji sądowej po ewentualnym wydaniu orzeczenia uwzględniającego powództwo ( jak w sprawach o zasądzenie ) czy też z uwagi na charakter żądania zgłoszonego przez powoda ( sprawy o ustalenie stosunku prawnego lub prawa albo o ukształtowanie stosunku prawnego ) nie będzie miało tej cechy. Zabezpieczenie może być również udzielone w postepowaniu nieprocesowym.

Przedmiotem zabezpieczenia może być z kolei roszczenie dochodzone lub możliwe do dochodzenia przed sądem, przy czym, jak to wynika z powołanego wyżej art. 730 § 2 kpc, można żądać zabezpieczenia roszczenia będącego aktualnie lub w przyszłości przedmiotem procesu cywilnego ( postepowania nieprocesowego ), natomiast po uzyskaniu tytułu wykonawczego podlegającego wykonaniu w drodze egzekucji można domagać się zabezpieczenia stwierdzonego nim roszczenia tylko wówczas, gdy termin spełnienia świadczenia jeszcze nie nastąpił ( zob . M. Domańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016 r., str. 3 ).

Z powyższego wynika, iż po wydaniu tytułu wykonawczego podlegającego wykonaniu w drodze egzekucji sądowej żądanie udzielenia zabezpieczenia jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy stwierdzone tytułem wykonawczym świadczenie nie jest jeszcze wymagalne. Taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie zachodzi.

Podstawą egzekucji w sprawie Km 336/20 prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i W. w P.Ł. K. jest tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w P. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie I C 3075/17, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 28 kwietnia 2020 r. ( k. 58v-59 akt sprawy ).

Świadczenie pieniężne stwierdzone przedmiotowym tytułem wykonawczym jest już w całości wymagalne i co więcej – jest już przedmiotem egzekucji sądowej.

Interes prawny wierzyciela, któremu przysługuje wymagalne roszczenie pieniężne stwierdzone tytułem wykonawczym w rozumieniu art. 776 kpc ( w przedmiotowej sprawie – wyrokiem Sądu z dnia 30 stycznia 2018 r. ) na etapie postępowania egzekucyjnego nie podlega już odrębnemu zabezpieczeniu w trybie art. 730 kpc. Realizacja tego interesu wyraża się właśnie w czynnościach egzekucyjnych podejmowanych w toku egzekucji sądowej wszczętej na podstawie danego tytułu, w tym w zajęciu praw majątkowych dłużnika w trybie art. 910 i nast. kpc, jak w przedmiotowej sprawie. Doprowadzenie do spełnienia świadczenia, które należy się wierzycielowi od dłużnika jest głównym celem egzekucji, któremu służą poszczególne zastosowane sposoby egzekucji.

Organ egzekucyjny na wniosek wierzyciela w sprawie Km 336/20 zajął na podstawie zawiadomienia z dnia 5 października 2020 r. ( k. 62 akt sprawy ) udziały dłużnika w spółce (...) Sp. z o.o. w P. właśnie celem zapewnienia wierzycielowi zaspokojenia roszczenia poprzez możliwość realizacji uprawnień majątkowych dłużnika wynikających z zajętego prawa. Potrzeba realizacji innych niż majątkowe uprawnień dłużnika związanych z zajętymi udziałami w spółce - dla umożliwienia wierzycielowi zaspokojenia egzekwowanego roszczenia, może uzasadniać złożenie wniosku o ustanowienie zarządcy dla zajętych udziałów w trybie art. 910 (2) § 2 kpc, z której to możliwości wierzyciel skutecznie skorzystał w przedmiotowej sprawie ( postanowienie Sądu z 17 listopada (...). – k. 360 akt).

W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek o udzielenie zabezpieczenia wniosku o ustanowienie zarządcy dla zajętych udziałów na etapie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zaspokojenia wierzyciela z tego prawa majątkowego podlegał oddaleniu na podstawie powołanych wyżej przepisów, jak w sentencji postanowienia.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż w niniejszym postępowaniu sądowym w dniu 17 listopada 2020 r. zapadło również zasadnicze dla sprawy rozstrzygnięcie w przedmiocie ustanowienia zarządcy dla zajętych udziałów w trybie art. 910 (2) § 2 kpc, które to rozstrzygnięcie na mocy art. 360 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc jest skuteczne z dniem wydania, niezależnie od daty uprawomocnienia.

Sędzia Izabela Śwital