Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 972/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Daria Ratymirska

Protokolant: p. o. prot. sąd. Oliwia Zielińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2020 roku w Kłodzku

sprawy z wniosku J. S.

przy udziale J. M., T. M., K. S., I. Z., M. R. (1), M. R. (2), L. K., Gminy M.

o zniesienie współwłasności

postanawia:

I.  znieść współwłasność nieruchomości, położonej w D., działka nr (...), o powierzchni 0,6623 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą (...), przez podział na siedem części – zgodnie z projektem, sporządzonym przez biegłego sądowego z zakresu geodezji A. Z., złożonym na mapie, dołączonej do opinii z dnia 18 sierpnia 2020r. jak na karcie 497 akt niniejszej sprawy, tj.:

1)  działkę nr (...) o powierzchni 0,0330 ha, którą przyznaje na współwłasność:

- J. S. w udziale 96/288 części,

- J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 96/288 części,

- I. Z. w udziale 32/288 części,

- K. S. w udziale 32/288 części,

- M. R. (2) i M. R. (1) na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 32/288 części;

2)  działkę nr (...) o powierzchni 0,1251 ha, którą przyznaje na współwłasność:

- I. Z. w udziale 32/96 części,

- K. S. w udziale 32/96 części,

- M. R. (2) i M. R. (1) na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 32/96 części;

3)  działkę nr (...) o powierzchni 0,0271 ha, którą przyznaje na własność L. K.;

4)  działkę nr (...) o powierzchni 0,0697 ha, którą przyznaje na współwłasność J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej;

5)  działkę nr (...) o powierzchni 0,1152 ha, którą przyznaje na własność J. S.;

6)  działkę nr (...), o powierzchni 0,1724 ha, którą przyznaje na własność Gminie M.;

7)  działkę nr (...), o powierzchni 0,1198 ha, którą przyznaje na współwłasność:

- J. S. w udziale 1/2 części,

- J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 1/2 części;

bez wzajemnych dopłat na rzecz któregokolwiek ze współwłaścicieli;

II.  nakazać uczestnikom postępowania uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Kłodzku:

- Gminie M. kwotę 3365,48 zł,

- J. M. i T. M. solidarnie kwotę 1846,82 zł,

- K. S. kwotę 618,93 zł,

- I. Z. kwotę 618,93 zł,

- M. R. (1) i M. R. (2) solidarnie kwotę 618,93 zł,

- L. K. kwotę 348,16 zł,

- J. S. kwotę 1856,82 zł,

tytułem wydatków poniesionych w postępowaniu na wynagrodzenie biegłego.

(...)

UZASADNIENIE

J. S. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości, położonej w D., działka nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą (...), przez podział fizyczny.

Na rozprawie w dniu 31 sierpnia i 26 października 2017r. uczestnicy postępowania doszli do porozumienia co do sposobu podziału wspólnej nieruchomości, bez dopłat na rzecz któregokolwiek ze współwłaścicieli (k-321, 365).

Stan faktyczny:

Nieruchomość, położona w D., działka nr (...), o powierzchni 0,6623 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą (...), stanowi współwłasność:

- J. S. w udziale 96/480 części,

- J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 96/480 części,

- I. Z. w udziale 32/480 części,

- K. S. w udziale 32/480 części,

- M. R. (2) i M. R. (1) na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 32/480 części;

- Gminy M. w udziale 174/480 części;

- L. K. w udziale 18/480 części

Działka nr (...) usytuowana jest przy drodze asfaltowej (działka nr (...)). Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone, rzeka (...). Na działce usytuowane są dwa budynki mieszkaniowe oraz zabudowania gospodarcze. Na działkę można wjechać wjazdem znajdującym się pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr (...) oraz wjazdem, znajdującym się w północno – wschodnim narożniku działki, pomiędzy budynkiem gospodarczym, oznaczonym na mapie ewidencyjnej gruntów jako 250g, a granicą z działką sąsiednią nr (...). Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

Dowód:

odpis z księgi wieczystej (...)

decyzja Wojewody (...) z dn. 16.05.2011r. (k-61-62)

opinia biegłego sądowego z zakresu geodezji A. Z. (k-118 i nast., 208 i nast., 343 i nast., 442 i nast., 488 i nast.)

opinia biegłego z zakresu kominiarstwa P. K. (k-374 i nast., 420 i nast.)

oględziny nieruchomości

Sąd zważył:

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności (art. 210 k.c.) przez podział rzeczy wspólnej (art. 211 k.c.).

Na podstawie zgodnych stanowisk uczestników postępowania, wypracowanych ostatecznie w toku postepowania, Sąd dokonał zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości, położonej w D., działka nr (...), o powierzchni 0,6623 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą (...), przez podział na siedem części – zgodnie z projektem, sporządzonym przez biegłego sądowego z zakresu geodezji A. Z., złożonym na mapie, dołączonej do opinii z dnia 18 sierpnia 2020r. jak na karcie 497 akt niniejszej sprawy, tj.:

1) działkę nr (...) o powierzchni 0,0330 ha, z przeznaczeniem na współwłasność:

- J. S. w udziale 96/288 części,

- J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 96/288 części,

- I. Z. w udziale 32/288 części,

- K. S. w udziale 32/288 części,

- M. R. (2) i M. R. (1) na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 32/288 części;

2) działkę nr (...) o powierzchni 0,1251 ha, z przeznaczeniem na współwłasność:

- I. Z. w udziale 32/96 części,

- K. S. w udziale 32/96 części,

- M. R. (2) i M. R. (1) na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 32/96 części;

3) działkę nr (...) o powierzchni 0,0271 ha, z przeznaczeniem na własność L. K.;

4) działkę nr (...) o powierzchni 0,0697 ha, z przeznaczeniem na współwłasność J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej;

5) działkę nr (...) o powierzchni 0,1152 ha, z przeznaczeniem na własność J. S.;

6) działkę nr (...), o powierzchni 0,1724 ha, z przeznaczeniem na własność Gminy M.;

7) działkę nr (...), o powierzchni 0,1198 ha, z przeznaczeniem na współwłasność:

- J. S. w udziale 1/2 części,

- J. M. i T. M. na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale 1/2 części.

Mając powyższe na uwadze, na postawie powołanych przepisów i art. 622 § 2 k.p.c., orzeczono jak w pkt I postanowienia.

Orzeczenie w pkt II postanowienia oparto na przepisie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 785) w zw. z art. 520 § 1 kpc, zgodnie z którym każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Uczestników postępowania nieprocesowego obciążają koszty tych czynności, których sami dokonali lub wnioskowali o ich przeprowadzenie oraz tych, które zostały dokonane w ich interesie. Ostateczny projekt podziału nieruchomości w rozpoznawanej sprawie został opracowany przez biegłego z uwzględnieniem wszystkich stanowisk i interesów uczestników, dlatego koszty, związane z wynagrodzeniem biegłego powinny być pokryte przez wszystkich uczestników zgodnie z przysługującymi im udziałami we współwłasności. W toku postępowania Skarb Państwa poniósł (ponad uiszczoną przez wnioskodawczynię zaliczkę) tymczasowo wydatki na wynagrodzenie biegłego w łącznej kwocie 9284,07 zł (k-256, 364, 386, 406, 465, 499).