Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 2904/16 Dnia 2 października 2018 roku

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy dlaW. M.w W. I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący : SSR Joanna Kapica

Protokolant: Marta Kłoskowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 roku

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko M. D. i A. D.

o zapłatę

1.  zasądza od M. D. na rzecz A. S. kwotę 39.000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2016 r. do dnia zapłaty;

2.  w pozostałej części powództwo przeciwko M. D. oddala;

3.  oddala powództwo przeciwko A. D.;

4.  ustala zasadę ponoszenia kosztów procesu między powódką A. S. a pozwanym M. D. w ten sposób, że kosztami procesu, w tym nieuiszczoną przez powódkę opłatą sądową od pozwu, w 22% obciąża A. S., a pozwanego M. D. w 78%, szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu, przy czym oddala wniosek pozwanego o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości czterokrotności minimalnej stawki;

5.  ustala zasadę ponoszenia kosztów procesu między powódką A. S. a pozwaną A. D. w ten sposób, że kosztami procesu w całości obciąża A. S., szczegółowe ich wyliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu, przy czym oddala wniosek pozwanej o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika w wysokości czterokrotności minimalnej stawki.