Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1937/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Wojciech Borten

Sędziowie – Marta Witoszyńska

(del.) Tomasz Kotkowski

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 25 lutego 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa D. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 2 lipca 2019 roku

sygn. akt I C 1494/15

oddala apelację.