Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2731/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Zieliński

Sędziowie: Sędzia Wojciech Borten

Sędzia Monika Malinowska - Wasiak

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa Miasta Ł. – Zarządu Lokali Miejskich

przeciwko D. B. i A. B.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w dla Ł. w Ł. z dnia 4 września 2019 roku w sprawie III C 377 /18

I.  oddala apelację,

II.  zasądza od powoda Miasta Ł. – Zarządu Lokali Miejskich na rzecz pozwanej A. B. kwotę 900,00 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.