Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2741/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Zieliński

Sędziowie: Sędzia Wojciech Borten

Sędzia Monika Malinowska - Wasiak

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2020 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa M. O.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2019 roku w sprawie I C 425 /16

I.  oddala apelację,

II.  zasądza od powódki M. O. na rzecz pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.