Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 46/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 października 2020r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Beata Bihuń

Protokolant:

Sekr. sądowy Żaneta Kowalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2020 r. w K.

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

przeciwko K. Ś.

o zapłatę

powództwo oddala

sygn. akt I C 46/20

UZASADNIENIE

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. Ś. kwoty 2.392,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że wierzytelność dochodzona przez powoda wynika z zawartej
w dniu 23.11.2015 r. pomiędzy pozwanym a W..pl. (...). z o.o. umowy pożyczki
nr (...). Pozwany nie wywiązał się z warunków umowy w szczególności nie zwrócił pobranych środków pieniężnych. Na podstawie umowy o przelew wierzytelności w ramach transakcji sekurytyzacji zawartej pomiędzy powodem a wierzycielem pierwotnym w dniu 13.06.2018 r. powód nabył wierzytelność wobec pozwanego wraz z prawem naliczania odsetek.

Nakazem zapłaty z dnia 22.10.2019 r., wydanym przez Sąd Rejonowy w Lublinie – Z. w L. w postępowaniu upominawczym w sprawie VI Nc-e (...) uwzględnił żądanie powoda.

Pismem z dnia 08.11.2019 r. pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym wskazał, że kwestionuje powództwo w całości co do zasady jak i wysokości, w związku z czym nakaz zapłaty uchylono, a sprawę przekazano do rozpoznania tutejszemu sądowi.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji zawartej w dniu 13.06.2018 r. W..pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbyła na rzecz (...) Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w W. wymienione w umowie wierzytelności wraz z oświadczeniem o zapłacie ceny (dowód: ramowa umowa przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji oraz umowa przelewu wierzytelności k. 30- 45)

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód nie udowodnił, że przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie względem pozwanego, ponieważ nie wykazał istnienia wierzytelności w stosunku do wierzyciela pierwotnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strony zobowiązane są w myśl przepisu art. 232 kpc wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar udowodnienia faktów uzasadniających objęte pozwem roszczenie spoczywał na powodzie, który winien wykazać wszystkie okoliczności stanowiące podstawę żądania pozwu.

W niniejszej sprawie powód załączył do pozwu wydruk ramowej umowy, która miała zostać zawarta przez wierzyciela pierwotnego W..pl (...). z o.o. z pozwanym. Umowa nie została podpisana przez strony, zaś powód nie wykazał, iż pozwany zaakceptował treść tej umowy. Powód nie przedłożył również dowodu wypłacenia pozwanemu kwoty pożyczki czyli dowodu przeniesienia na biorącego pożyczkę własności przedmiotu umowy.

Dowodu istnienia zobowiązania pozwanego nie stanowi także wezwanie do zapłaty (k. 59).
Brak dowodów doręczenia go pozwanemu, a w szczególności dowodu, iż pozwany uznał wynikające z niego zobowiązanie. Przedłożone przez stronę powodową dowody w postaci wydruku umowy pożyczki (k. 61-78) nie stanowią również dokumentu w rozumieniu art. 245 k.p.c. Wydruk ten nie został podpisany przez strony, brak jest dokumentów wskazujących, iż pozwany złożył oświadczenie wyrażające wolę zawarcia umowy pożyczki z wierzycielem pierwotnym.

Przedłożone przez powoda dowody w postaci umowy przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji zawartej pomiędzy wierzycielem pierwotnym W..pl (...). z o.o. a powodem mogą stanowić jedynie dowód przeniesienia praw do wierzytelności, natomiast nie dowodzą jej istnienia. W przypadku cesji wierzytelności warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi. Tymczasem powód tej okoliczności nie wykazał.

Powód reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, winien przejawiać staranność w wykazaniu zasadności powództwa, w szczególności, gdy pozwany zakwestionował istnienie długu. Na marginesie zauważyć jedynie należy, że nawet brak merytorycznego zaprzeczenia twierdzeń powoda przez pozwanego nie zwalnia go od wykazania podstawowych okoliczności wskazujących na zasadność żądania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 7.11.2007 r. (II CSK 293/07), ciężar udowodnienia faktu należy rozumieć nie tylko jako obarczenie jednej ze stron procesu obowiązkiem przekonania sądu dowodami o prawdziwości swoich twierdzeń, ale również konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku lub jego nieskuteczności.

W niniejszej sprawie powód nie przedłożył dowodów dostatecznie uzasadniających jego roszczenie. W konsekwencji należało stwierdzić, że nie udowodnił swojego roszczenia, choć był do tego zobowiązywany. Mając na względzie wszystkie powyższe okoliczności, powództwo należało oddalić.