Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1552/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak

Sędziowie:

S.O. Ryszard Badio (spr.)

S.R. (del.) Jacek Kęckiewicz

Protokolant:

staż. Jakub Choiński

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

przeciwko Z. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 10 maja 2017 r.

sygn. akt V GC 531/14

I.  zmienia punkt I zaskarżonego wyroku w ten sposób, że uwzględniając prawomocne uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa dokonane przez Sąd Okręgowy w Łodzi w punkcie I.1.a. wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie XIII Ga 811/17 utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w dniu 19 marca 2012 r. w sprawie V GNc 1329/12 w zakresie obowiązku zapłaty kwoty 68.648,41 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem i 41/100) zł, odsetek ustawowych od tej należności od dnia 8 marca 2012 r. oraz w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach postępowania;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od Z. S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. kwotę 2.700,00 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym;

IV.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego P. B. kwotę 3.985,20 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 20/100) zł brutto tytułem wynagrodzenia, za pełnienie funkcji kuratora spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.;

V.  nakazuje pobrać od Z. S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 3.985,20 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 20/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Bartosz Kaźmierak

Ryszard Badio

Jacek Kęckiewicz