Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 464/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

Sędzia SO Adam Bojko

Protokolant

st.sekr.sąd. Aneta Wojtasik

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2020 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko A. P. (1)

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

1.  uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.:

a.  umowę darowizny zawartą pomiędzy dłużnikiem A. P. (2) i pozwaną A. P. (1) w dniu 2 kwietnia 2015 r. w formie aktu notarialnego repertorium A Nr 3684/2015, na podstawie której pozwana A. P. (1) nabyła własność nieruchomości położonej w T., przy ul. (...), oznaczonej numerem działki (...), o powierzchni 0,1321 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim została założona księga wieczysta nr (...);

b.  umowę darowizny zawartą pomiędzy dłużnikiem A. P. (2) i pozwaną A. P. (1) w dniu 18 lipca 2018 r. w formie aktu notarialnego repertorium A Nr 4226/2018, na podstawie której pozwana A. P. (1) nabyła własność nieruchomości położonej w T., przy ul. (...), oznaczonej numerem działki (...), o powierzchni 0,0405 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim została założona księga wieczysta nr (...) ;

– w celu zaspokojenia następujących wierzytelności powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.:

a.  w kwocie 40 801,27 zł (czterdzieści tysięcy osiemset jeden i 27/100 złotych) wraz z odsetkami umownymi w wysokości trzykrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, ale nie większej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 35 265,85 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 85/100 złotych) od dnia 30 lipca 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2018 r. wydanym w sprawie sygn. akt XVI GNc 3011/18, któremu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sygn. akt IX GCo 668/19 nadał klauzulę wykonalności na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.;

b.  w kwocie 68 310,24 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć i 24/100 złotych), w tym kwotę 64 534,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery i 00/100 złote) z odsetkami umownymi 2 % rocznie, ale nie więcej niż czterokrotność stopy lombardowej NBP od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4 454,39 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery i 39/100 złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 12 lutego 2018 r. wydanym w sprawie sygn. akt VI Nc –e (...), któremu Sąd Rejonowy Lublin -Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt VI Nc –e (...) nadał klauzulę wykonalności;

2.  zasądza od pozwanej A. P. (1) na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 10 873 (dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 464/20

UZASADNIENIE

Powód Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. w pozwie wniesionym w dniu 27 marca 2020 r. domagał się uznania za bezskuteczną wobec niego czynności prawnych w postaci:

c.  umowy darowizny zawartej pomiędzy dłużnikiem A. P. (2) i pozwaną A. P. (1) w dniu 2 kwietnia 2015 r. w formie aktu notarialnego repertorium A Nr 3684/2015, na podstawie której pozwana A. P. (1) nabyła własność nieruchomości położonej w T., dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim została założona księga wieczysta nr (...);

d.  umowy darowizny zawartej pomiędzy dłużnikiem A. P. (2) i pozwaną A. P. (1) w dniu 18 lipca 2018 r. w formie aktu notarialnego repertorium A Nr 4226/2018, na podstawie której pozwana A. P. (1) nabyła własność nieruchomości położonej w T., dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim została założona księga wieczysta nr (...);

- w celu zaspokojenia następujących wierzytelności:

c.  w kwocie 40 801,27 zł (czterdzieści tysięcy osiemset jeden i 27/100 złotych) wraz z odsetkami umownymi w wysokości trzykrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, ale nie większej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 35 265,85 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 85/100 złotych) od dnia 30 lipca 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2018 r. wydanym w sprawie sygn. akt XVI GNc 3011/18, któremu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sygn. akt IX GCo 668/19 nadał klauzulę wykonalności na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.;

d.  w kwocie 68 310,24 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć i 24/100 złotych), w tym kwotę 64 534,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery i 00/100 złote) z odsetkami umownymi 2 % rocznie, ale nie więcej niż czterokrotność stopy lombardowej NBP od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4 454,39 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery i 39/100 złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 12 lutego 2018 r. wydanym w sprawie sygn. akt VI Nc –e (...), któremu Sąd Rejonowy Lublin -Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt VI Nc –e (...) nadał klauzulę wykonalności.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 28.09.2011 r. wierzyciel pierwotny Bank (...) S.A. zawarł z dłużnikiem A. P. (2), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. A. P. (3) w W. umowę o kredyt na działalność gospodarczą – biznes ekspres nr (...). Wobec nieregulowania przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 17.05.2018 r. w sprawie sygn. akt XVI GNc 3011/18 wydał tytuł egzekucyjny, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W dniu 25.09.2018 r. (...) Bank (...) S.A. przelał powyższą wierzytelność na rzecz powoda. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sygn. akt IX GCo 668/19 w/w tytułowi egzekucyjnemu została nadana klauzula wykonalności na rzecz powoda. Wszczęte przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.

W dniu 13 lutego 2013 r. wierzyciel pierwotny Bank (...) S.A. zawarł z dłużnikiem A. P. (2), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. A. P. (3) w W. umowę o kredyt na działalność gospodarczą – biznes ekspres nr (...). Wobec nieregulowania przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy, Sąd Rejonowy Lublin –Zachód w Lublinie w dniu 12.02.2018 r. w sprawie sygn. akt VI Nc-e 133838/18 wydał tytuł egzekucyjny, który został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W dniu 25.09.2018 r. (...) Bank (...) S.A. przelał powyższą wierzytelność na rzecz powoda. Pismem z 19.12.2019 r. strona powodowa wstąpiła w miejsce dotychczasowego wierzyciela w czynne postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Prowadzone postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne.

W dniach 2.04.2015 r. i 18.07.2018 r. dłużnik A. P. (2) dokonał czynności prawnych opisanych w żądaniu pozwu, na podstawie których pozwana uzyskała korzyść majątkową nieodpłatnie. Czynności zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzyciela, albowiem dłużnik wyzbył się istotnych składników swojego majątku, a w ich następstwie stał się niewypłacalny.

Pozwana A. P. (1) w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa. Przyznała, że zawarła z dłużnikiem dwie umowy darowizny nieruchomości, ale nie można mówić o jej woli pokrzywdzenia wierzycieli dłużnika, ponieważ nie miała żadnej wiedzy o jego długach. Posiada bowiem z mężem rozdzielność majątkową, a prowadzoną działalnością dłużnik zarządzał sam, nie informując jej o swoich zobowiązaniach. Na jej adres zamieszkania nigdy nie była doręczana żadna korespondencja z banku czy od innych podmiotów, z których wynikałaby jakakolwiek informacja o zobowiązaniach dłużnika.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 września 2011 r. pomiędzy Bankiem (...) S.A. we W. i A. P. (2), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. A. P. (3) w W. została zawarta umowa o kredyt na działalność gospodarczą – biznes ekspres nr (...), na podstawie której Bank udzielił A. P. (2) kredytu w wysokości 100 000 zł na okres pięciu lat, a A. P. (2) zobowiązał się do zwrotu kredytu wraz z oprocentowaniem w ratach miesięcznych.

/dowód: umowa o kredyt na działalność gospodarczą w aktach XVI GNc 3011/18/

W dniu 22 stycznia 2018 r. Bank (...) S.A. we W. wniósł pozew o zapłatę, w którym domagał się zasądzenia od pozwanego A. P. (2) kwoty 40 801,27 zł wraz z odsetkami liczonymi od kwoty 38 265,85 zł oraz kosztami postępowania tytułem wymagalnego zadłużenia wynikającego z umowy nr (...).

/dowód: pozew w aktach XVI GNc 3011/18/

W dniu 17 maja 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt XVI GNc 3011/18, w którym nakazał pozwanemu A. P. (2), aby zapłacił powodowi Bankowi (...) S.A. we W. kwotę 40 801,27 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości trzykrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym, ale nie większej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 38 265,85 zł od dnia 30 lipca 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2 928 zł tytułem kosztów procesu. W dniu 27 lipca 2018 r. powyższemu tytułowi egzekucyjnemu została nadana klauzula wykonalności.

/dowód: nakaz zapłaty z 17.05.2018 r. w aktach XVI GNc 3011/18, kopia nakazu zapłaty z 17.05.2018 r. z klauzulą wykonalności k. 16/

W dniu 13 lutego 2013 r. Bank (...) S.A. zawarł z dłużnikiem A. P. (2), prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. A. P. (3) w W. umowę o kredyt na działalność gospodarczą – biznes ekspres nr (...).

/okoliczność niesporna/

W dniu 24 stycznia 2018 r. Bank (...) S.A. we W. wniósł pozew o zapłatę, w którym domagał się zasądzenia od pozwanego A. P. (2) kwoty 68 310,24 zł wraz z odsetkami liczonymi od kwoty 64 534,00 zł oraz kosztami postępowania tytułem wymagalnego zadłużenia wynikającego z umowy nr (...).

/dowód: pozew w aktach Nc –e (...) k. 163 -166 odwrót/

W dniu 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin –Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w sprawie sygn. akt VI Nc-e 133838/18, w którym nakazał pozwanemu A. P. (2), aby zapłacił powodowi Bankowi (...) S.A. we W. kwotę 68 310,24 zł, w tym kwotę 64 534,00 zł z odsetkami umownymi 2 % rocznie, ale nie więcej niż czterokrotność stopy lombardowej NBP od dnia 30 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4 454,39 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. powyższemu tytułowi egzekucyjnemu została nadana klauzula wykonalności.

/dowód: nakaz zapłaty z 12.02.2018 r. w aktach Nc –e (...) k. 167 odwrót, postanowienie z 15.06.2018 r. w aktach Nc –e (...) k. 169 odwrót/

W dniu 7 września 2018 r. doszło do zmiany nazwy Banku (...) S.A. na (...) Bank (...) S.A.

/dowód: kopia postanowienia z 5.09.2018 r. k. 48 odwrót, zaświadczenie o dokonaniu wpisu k. 49/

W dniu 25 września 2018 r. (...) Bank (...) S.A. we W. przelał na rzecz powoda wierzytelności wobec A. P. (2) stwierdzone nakazem zapłaty z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt XVI GNc 3011/18 oraz nakazem zapłaty z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt VI Nc-e 133838/18.

/dowód: umowa przelewu wierzytelności k. 23 -79/

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sygn. akt IX GCo 668/19 nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt XVI GNc 3011/18. W dniu 18 listopada 2019 r. powód złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko A. P. (2) w celu wyegzekwowania należności objętych powyższym tytułem wykonawczym. Wszczęte przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.

/dowód: kopia wniosku o wszczęcie egzekucji k. 17 -17 odwrót, zawiadomienie o stanie sprawy egzekucyjnej k. 18/

Pismem z 19 grudnia 2019 r. powód złożył oświadczenie o wstąpieniu w postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt VI Nc –e (...). Pismem z dnia 28 grudnia 2019 r. Komornik Sądowy zawiadomił dłużnika o zmianie wierzyciela. W dniu 24 stycznia 2020 r. Komornik Sądowy sporządził plan podziału kwoty 35 zł wpłaconej przez I Oddział ZUS w W., w wyniku którego powodowi nie została przyznana jakakolwiek kwota.

/dowód: kopia oświadczenia o wstąpieniu w czynne postępowanie egzekucyjne k. 20 -20 odwrót, zawiadomienia o zmianie wierzyciela k. 21 -22, plan podziału k. 80/

W dniu 2 kwietnia 2015 r. A. P. (2) i A. P. (1) zawarli przed notariuszem B. G. w formie aktu notarialnego Rep. A nr 3684/2015 umowę darowizny, w wyniku której A. P. (2) darował A. P. (1) własność nieruchomości położonej w T., oznaczonej numerem działki (...), o powierzchni 0,1321 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim została założona księga wieczysta nr (...), a A. P. (1) przyjęła darowiznę. Strony określiły wartość darowizny na kwotę 528 400 zł.

/dowód: odpis aktu notarialnego Rep. A Nr (...) k. 140 -141 odwrót/

W dniu 18 lipca 2018 r. A. P. (2) i A. P. (1) zawarli przed notariuszem R. M. w formie aktu notarialnego Rep. A nr 4226/2018 umowę darowizny, w wyniku której A. P. (2) darował A. P. (1) własność nieruchomości położonej w T., oznaczonej numerem działki (...), o powierzchni 0,0405 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim została założona księga wieczysta nr (...), a A. P. (1) przyjęła darowiznę. Strony określiły wartość darowizny na kwotę 30 000 zł. W dacie zawarcia umowy w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości było wpisane ostrzeżenie o prowadzonej przez A. D. Komornika przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim egzekucji w sprawie Km 1904/17.

/dowód: odpis aktu notarialnego Rep. A Nr (...) k. 142 -144/

Pozwana A. P. (1) została wpisana w księgach wieczystych (...) jako właścicielka nieruchomości.

/dowód: odpis zupełny księgi wieczystej Nr (...) k. 81 -86 odwrót, odpis zupełny księgi wieczystej Nr (...) k. 87 -103/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne.

Zgodnie z art. 527 § 1 k.c. gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Pokrzywdzenie wierzyciela polega na tym, że jego wierzytelność nie może być zrealizowana i zrealizowanie jej w przyszłości jest również wątpliwe. Dla wykazania pokrzywdzenia wystarczające jest wykazanie niewypłacalności dłużnika. Przez niewypłacalność na tle art. 527 § 2 k.c. rozumie się aktualny brak możliwości wywiązania się przez dłużnika z zobowiązań finansowych (por. wyrok SN z 18.9.1998 r., III CKN 612/97, L.). Stan majątku dłużnika należy rozpatrywać przy uwzględnieniu zasad egzekucji świadczeń pieniężnych. Niewypłacalność zachodzi wówczas, gdy egzekucja prowadzona według przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie mogłaby przynieść zaspokojenia wierzytelności, gdyż brak wystarczających do tego składników majątkowych. Stan pokrzywdzenia wierzycieli, a zatem także powodujący go stan majątku dłużnika, prowadzący do niewypłacalności lub wyższego stopnia niewypłacalności, należy badać i oceniać nie w chwili dokonywania zaskarżonej czynności, lecz w chwili jej zaskarżenia i zamknięcia rozprawy w sprawie (por. wyrok SN z 5.03.2008 r., V CSK 471/07, L., wyrok SN z 26.03.2015 r., V CSK 320/14, L.).

Pomiędzy zaskarżoną czynnością dłużnika a powstaniem lub zwiększeniem jego niewypłacalności musi dodatkowo istnieć związek przyczynowy. Czynność zaskarżona musi być warunkiem koniecznym powstania lub zwiększenia niewypłacalności, choć nie musi być jej jedyną przyczyną. Związek przyczynowy pomiędzy czynnością dłużnika a jego niewypłacalnością nie musi być związkiem adekwatnym (art. 361 § 1 k.c.). Dla zbadania wystąpienia przesłanki pokrzywdzenia wierzyciela istotne jest jedynie ustalenie, czy w przypadku niedokonania konkretnej czynności wierzyciel faktycznie zostałby zaspokojony.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że powodowi przysługują wobec dłużnika A. P. (2) wymagalne wierzytelności pieniężne, stwierdzone tytułami wykonawczymi. Dłużnik A. P. (2) i pozwana zawarli dwie umowy darowizny, na podstawie których pozwana nabyła własność nieruchomości. W dacie dokonania obu czynności A. P. (2) był już dłużnikiem poprzednika prawnego powoda. Dłużnik A. P. (2) pozostaje niewypłacalny, albowiem egzekucja wierzytelności przysługujących powodowi pozostaje bezskuteczna.

(...) będące przedmiotem obu czynności prawnych dłużnika niewątpliwie mogłaby być źródłem zaspokojenia wierzytelności powoda przynajmniej w części, w związku z czym pomiędzy zaskarżonymi czynnościami dłużnika, a powstaniem jego niewypłacalności istnieje związek przyczynowy.

Jak stanowi art. 529 k.c. jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

Ponieważ dłużnik A. P. (2) stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny, należało przyjąć zgodnie z domniemaniem zawartym w art. 529 k.c., że działał w złej wierze, a ciężar udowodnienia okoliczności przeciwnej spoczywał na pozwanej.

Pozwana nie kwestionowała jednak żadnej z powyższych przesłanek roszczenia pauliańskiego zgłoszonego w pozwie. Podnosiła jedynie, że nie wiedziała o działaniu dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli i nie mogła się o tym dowiedzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

Zgodnie z art. 528 k.c. jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Pozwana na skutek czynności prawnych dokonanych z dłużnikiem uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, w związku z czym nie ma znaczenia czy dokonując tych czynności działała w złej wierze. W konsekwencji Sąd pominął wnioski dowodowe pozwanej zmierzające do obalenia domniemania wynikającego z art. 527 § 3 k.c.

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Ponieważ powód wygrał proces w całości należało włożyć na pozwaną obowiązek zwrotu powodowi całości poniesionych kosztów procesu, które obejmują opłatę sądową od pozwu w kwocie 5 456 zł, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym w kwocie 5 400 zł, odpowiadającej stawce minimalnej określonej w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 265 ze zm.) oraz wydatek w kwocie 17 zł na koszty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

ZARZĄDZENIE

doręczyć pełnomocnikowi pozwanej odpis wyroku z dnia 24 listopada 2020 r. wraz z uzasadnieniem.