Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 833/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Polikowska

Protokolant: Joanna Szmel

po rozpoznaniu w dniach 20.02.2019r., 22.03.2019r., 10.05.2019r., 4.02.2020r. i 21.09.2020r.

s p r a w y:

M. C.

syna M. i B. zd. O.

urodzonego (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 19 grudnia 2017 roku w P. woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód marki V. (...) o nr rej. (...) będąc pod działaniem substancji psychotropowych w postaci metaamfetaminy w stężeniu 162 ng/ml i amfetaminy w stężeniu 23,4 ng/ml we krwi,

tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

I.  uznaje oskarżonego M. C. za winnego tego, że w dniu 19 grudnia 2017 roku w P. woj. (...) prowadził w ruchu lądowym samochód marki V. (...) o nr rej. (...) będąc pod wpływem substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy w stężeniu 162 ng/ml i amfetaminy w stężeniu 23,4 ng/ml we krwi, tj. występku z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę 100 /stu/ stawek dziennych grzywny liczonych po 10 /dziesięć/ złotych każda;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu M. C. okres zatrzymania w dniu 19 grudnia 2017 r. od godz. 19.00 r. do godz. 21.50, przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

III.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. C. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 /trzech/ lat;

IV.  na podstawie art. 43 § 3 k.k. nakłada na oskarżonego M. C. obowiązek zwrotu prawa jazdy do właściwego Wydziału Komunikacji;

V.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego M. C. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 /pięciu tysięcy/ złotych;

VI.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego M. C. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 100 złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 833/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

M. C.

art. 178a § 1 k.k.

- zażycie przez oskarżonego substancji psychotropowych amfetaminy i metamfetaminy,

- kierowanie przez oskarżonego w dniu 19 grudnia 2017 r. w P. samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym pod wpływem substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy w stężeniu 162 ng/ml oraz amfetaminy w stężeniu 23,4 ng/ml we krwi,

- sprawozdanie z badania toksykologicznego k. 26-27,

- częściowo wyjasnienia oskarżonego k. 79-80,

- zeznania świadka Ł. C. k. 88-89,

- zeznania świadka M. K. (1) k. 89,

- odpis notatnika służbowego funkcjonariusza Policji M. K. (2) k. 94-98,

odpis notatnika służbowego funkcjonariusza Policji Ł. C. k. 113-118,

- opinia toksykologiczna Instytutu Naukowego Pracowni Ekspertyz Sądowo – Lekarskich Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w K. k. 157-160,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

M. C.

art. 178a § 1 k.k.

przyjmowanie przez oskarżonego leków na niepłodność, które mogą podwyższać stężenie pseudoefydryny we krwi

wpływ sposobu w jaki była przechowywana krew po pobraniu jej od oskarżonego i poddaniu badaniu tokskologicznemu na wynik badania

wyjaśnienia oskarżonego k. 35-37, 79-80,

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1.1.

-sprawozdanie z badania toksykologicznego k. 26-27,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego k. 79-80,

- zeznania świadka Ł. C. k. 88-89,

- zeznania świadka M. K. (1) k. 89,

- odpis notatnika służbowego funkcjonariusza Policji M. K. (2) k. 94-98,

odpis notatnika służbowego funkcjonariusza Policji Ł. C. k. 113-118,

- opinia toksykologiczna Instytutu Naukowego Pracowni Ekspertyz Sądowo – Lekarskich Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w K. k. 157-160,

za wiarygodne Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim przyznał on, iż w dniu 19 grudnia 2017 r. kierował w P. samochodem marki V. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym. Za wiarugodne Sąd uznał też wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim wskazywał on, iż w dniu 17 lub 18 grudnia 2017 r. zażywał środek odurzający w postaci metamfetaminy. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie korespondują z zeznanimi świadków Ł. C. i M. K. (2) – funkcjonariuszy Policji, którzy zatrzymali oskarżonego do kontroli drogowej dniu 19 grudnia 2017 r. oraz odpisami notaników służbowych wskazanych funkcjonariuszy Policji,w których odnotowali oni podjetą wobec oskarżonego kontrolę drogową. Nie znalazł Sąd postaw, aby kwestionować treść sprawozdania z badania toksykologicznego oraz treść opinii toksykologicznej Instytutu Naukowego Pracowni Ekspertyz Sądowo – Lekarskich Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w K., z których wynika, iż oskarżony kierując samochodem znajdował się pod wpływem substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy w stężeniu 162 ng/ml oraz amfetaminy w stężeniu 23,4 ng/ml we krwi.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1.1.

zeznania świadka B. R. k. 89

Świadek nie posiadała żadnej wiedzy na temat kierowania przez oskarżonego w dniu 19 grudnia 2017 r. w P. samochodem marki V. (...) nr rej. (...) w ruchu lądowym pod wpływem substancji psychotropowych

częściowo

wyjaśnienia oskarżongo M. C.

Odmówił Sąd wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie przyjmowania przez oskarżonego leków na niepłodność, które mogą podwyższać stężenie pseudoefydryny we krwi. Nie wskazał oskarżony lekarza, który lek taki mu zaordynował. Oskarżony przyznał, iż zażywał 17 lub 18 grudnia 2017 r. metamfetaminę. Półtora tygodnia wcześniej także zażywał metamfetaminę wraz z alkoholem. W dniu 19 grudnia 2017 r. w samochodzie kierowanym przez oskarżonego funkcjonariusze Policji ujawnili pochodną amfetaminy o wadze 0,03 grama. Biegli psychiatrzy, jak wynika z opinii sądowo – psychiatrycznej rozpoznali u oskarżonego uzależnienie od metamfetaminy oraz szkodliwe używanie kanabinoli. Oskarżony jak wynika z kwestionariusza specjalisty terapii uzależnień z dnia 18 czerwca 2019 r., poddał się terapii uzależnień - od dnia 04 stycznia 2018 r. uczęszcza na terapię odwykową w poradni leczenia uzależnień MSWiA w J. – ukończył etap podstawowy terapii, odbywał terapię grupową tzw. grupa zaawansowana. Utrzymywał abstynencję narkotykową i alkoholową, Za wskazne specjalista terapii uzależnień uznał kontynuowanie terapii zgodnie z zaleceniami terapeuty prowadzącego tj. ukończenie terapii zaawansowanej.

Na okoliczność przechowywania krwi pobranej od oskarżonego do czasu poddania jej badaniu toksykologicznemu przeprowadzone zostały dowody z zeznań świadków M. K. (2), Ł. C. oraz P. J., a także dowód z opinii toksykologicznej Instytutu Naukowego Pracowni Ekspertyz Sądowo – Lekarskich Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w K.. Na podstawie zeznań wskazanych świadków nie można jednoznacznie ustalić, w jakich warunkach była przechowywana po pobraniu od oskarżonego, przed wysłaniem do badania toksykologicznego do Uniwersytetu Medycznego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w P., krew oskarżonego. Z opinii toksykologicznej Instytutu Naukowego Pracowni Ekspertyz Sądowo – Lekarskich Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w K. wynika jednakże, iż sposób przechowywania krwi oskarżonego nie wpłynął na zawyżenie stężenia amfetaminy i metamfetaminy ujawnionych we krwi oskarżonego podczas badania toksykologicznego w Uniwersytecie Medycznym Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej w P. z dnia 16 lutego 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

x

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt 1

M. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Oskarżony swoim zachowaniem zrealizował namiona występku z art. 178a §1 k.k. O. bowiem zażywał substancje psychotropowe i w dniu 19 grudnia 2017 r. w P. kierował samochodem marki V. (...) o nr rej. (...), w ruchu lądowym, pod wpływem substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy w stężeniu 162 ng/ml oraz amfetaminy w stężeniu 23,4 ng/ml we krwi. Z opinii toksykologicznej Instytutu (...) Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM w K. wynika, iż amfetamina i metamfetamina figurują w wykazie środków działających podobnie do alkoholu zawartym w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu srodków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. W europejskim programie badawczym (...) określającym wpływ popularnych substancji psychoaktywnych, środków odurzających i leków na zdolność prowadzenia pojazdów metamfetamina i amfetamina zostały zakwalifikowane do III kategorii upośledzenia zdolności psychomotorycznych, która oznacza znaczny wpływ na zdolności psychomotoryczne. W tym projekcie III kategoria porównywana jest do upośledzenia zdolności psychomotorycznych jakie wywołuje alkohol w stężeniu 0,8‰-1,2 ‰, co w odniesieniu do polskiej interpretacji prawnej oznacza stan pod wpływem substancji psychotropowej.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

     

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. C.     

pkt I

pkt I

StopS Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jest znaczny. Oskarżony dopuścił się przypisanego mu występku w godzinach południowych. Kierował pojazdem pod wpływem substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy w stężeniu 162 ng/ml oraz amfetaminy w stężeniu 23,4 ng/ml we krwi, co wskazuje na upośledzenie zdolności psychomotorycznych jakie wywołuje w stężeniu 0,8‰-1,2 ‰ we krwi. Oskarżony jechał pojazdem w miejscowości P., gdzie ruch komunikacyjny nie jest natężony.

wSpołSpołeczną szkodliwość czynu oskarżonego należałoby odmiennie oceniać w przypadku, kiedy poruszałby się on drogą o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego, w godzinach szczytu komunikacyjnego, będąc pod wpływem substancji psychotropowych. Prowadząc samochód pod wypływem substancji psychotropowych oskarżony stwarzał realne niebezpieczeństwo dla siebie jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Wina oskarżonego w zakresie przypisanego mu czynu nie budzi wątpliwości. Wobec oskarżonego nie zachodziły jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wpływać na umniejszenie jego winy. Z opinii biegłych lekarzy psychiatrów wynika, iż M. C. nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. W okresie obejmujacym zarzucany mu czyn nie miał z przyczyny choroby psychicznej ani innego zakłócenia czynności psychicznych zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postepwoaniem – warunki z art. 31 § 1 i 2 nie znajdują zastosowania. Oskarżony działał z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim. Stopień jego winy był znaczny.

Oskarżony nie był karany.

Nie figuruje w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Kara grzywny w orzeczonym wymiarze adekwatna jest do okoliczności wskazanych powyżej.

Wysokość stawki dziennej kary grzywny ustalona został w oparciu o sytuację finansową oskarżonego osiągającego dochód w kwocie 3.800 zł brutto miesięcznie oraz posiadającego wartościowy majątek ruchomy.

M. C.

pkt III

pkt I

Obligatoryjnym było orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu pojazdów. Sąd orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na najniższy możliwy okres - 3 lat. Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w tym wymiarze będzie odpowiednio wychowawczym wobec oskarżonego.

M. C.

pkt V

pkt I

Obligatoryjnym było orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego. Wysokość orzeczonego świadczenia pieniężnego będzie realnie odczuwalna dla oskarżonego zważywszy na jego sytuację finansową i majątkową. Odczuje on istotne konsekwencje swojego czynu. Kwota świadczenia pieniężnego nie przekracza stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

M. C.

pkt II

pkt I

Oskarżony był zatrzymany w toku postępowania w sprawie. Sąd na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczył oskarżonemu okres jego zatrzymania w dniu 19 grudnia 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 21.50 przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny

M. C.

pkt IV

pkt I

Oskarżonemu w toku postępowania przygotowawczego zostało zwrócone prawo jazdy. Wobec orzeczenia srodka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym nałożony został na oskarżonego obowiązek zwrotu prawa jazdy do właściwego Wydziału Komunikacji.

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

     

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

M. C.

pkt VI

Sytuacja majątkowa oskarżonego, wysokość uzyskiwanych przez oskarżonego dochodów wskazuje, iż jest on w stanie ponieść koszty sądowe w sprawie, w tym opłatę od orzeczonej kary

Podpis

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżone go z pouczeniem;

3.  K.. 14 dni

Dnia 12 października 2020 r.