Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1158/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska (spr.)

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. P. (2)

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 14 stycznia 2019 r. sygn. akt XVIII C 4790/17

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na rzecz A. P. (2) kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.