Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 116/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

z udziałem M. O.

o uznanie za zmarłego

na skutek apelacji uczestnika

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2018 roku, sygn. akt II Ns 3056/15

postanawia:

oddalić apelację.