Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1305/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Zofia Szcześniewicz, Renata Jagura

Protokolant : staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2020 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł.

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

sygnatura akt I C 997/17

1.oddala apelację;

2.zasądza od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. na rzecz M. S. kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.