Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1354/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództw B. M. i D. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 23 kwietnia 2019 roku, sygn. I C 3204/17

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz:

a.  B. M. kwotę 40.000 ( czterdzieści tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 3.617 ( trzy tysiące sześćset siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

b.  D. M. kwotę 25.000 ( dwadzieścia pięć tysięcy ) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 3.617 ( trzy tysiące sześćset siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę 3.846,24 ( trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć 24/100 ) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

II. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz B. M. i D. M. kwoty po 1.800 ( tysiąc osiemset ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym

III.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Zgierzu kwotę 3250 ( trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt ) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.