Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1373/19

III Cz 1193/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Świerczyński

Sędziowie: SO Bożena Rządzińska

SO Bogdan Jachowicz (spr.)

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w K.

o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 marca 2019r., sygn. akt I C 1384/18

oraz zażalenia pozwanego od postanowienia stanowiącego punkt 2. wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 marca 2019r., sygn. akt I C 1384/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący :

1.  pozbawia wykonalności bankowe tytuły egzekucyjne wystawione przez Bank (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w K.:

a.)  nr (...) z dnia 14.06.2010 r. ponad kwotę (...),15 (tysiąc sześćset dwadzieścia dziewięć 15/100) zł wyegzekwowaną na poczet zaległych odsetek,

b.)  nr 276/11/MM z dnia 30.01.2011 r. ponad kwotę (...),21 (tysiąc siedemset osiemdziesiąt dwa 21/100) zł wyegzekwowaną na poczet zaległych odsetek,

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powódki kwotę 2420 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia) zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu przez adw. A. D.;

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz adw. A. D. kwotę 532 (pięćset trzydzieści dwa) zł tytułem pozostałej kwoty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu.

5.  nakazuje pobrać od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi kwotę 788 (siedemset osiemdziesiąt osiem) zł tytułem nieuiszczonej opłaty od uwzględnionego powództwa;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powódki kwotę 1210 (tysiąc dwieście dziesięć) zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu przez adw. A. D. w postępowaniu apelacyjnym;

IV.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz adw. A. D. kwotę 266 (dwieście sześćdziesiąt sześć) zł tytułem pozostałej kwot nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu w postępowaniu apelacyjnym.

V.  oddala zażalenie;

VI.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. na rzecz powódki kwotę 184,50 (sto osiemdziesiąt cztery 50/100) zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu przez adw. A. D. w postępowaniu zażaleniowym.