Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1376/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

Sędziowie : Renata Jagura, Zofia Szcześniewicz

Protokolant : staż. Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2020 r.

w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa H. K.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 19 marca 2019 r.

sygnatura akt I C 363/17

1.zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądzoną w punkcie 1. kwotę 20.000 zł obniża do kwoty 5.000 ( pięć tysięcy ) zł,

2.oddala apelację w pozostałej części;

3.nie obciąża powódki kosztami postępowania apelacyjnego.