Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1714/19 Sprostowano postanowieniem z dnia 27.04.2020 r.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz ( spr. )

SO Renata Jagura

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. J.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

z dnia 24 kwietnia 2019 roku, sygn. VIII C 1700/18

1.  oddala obie apelacje;

2.  zasądza od Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. na rzecz A. J. kwotę 900 (dziewięćset ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.